EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YÖNETSEL VE AKADEMİK HİZMETLERE İLİŞKİN BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ


THE EXPECTATION AND SATISFACTION LEVELS OF EDUCATIONAL FACULTY STUDENTS ABOUT MANAGERIAL AND ACADEMIC SERVICES


Dr. Hasan Eriş & Hatice Çapkıner


ÖZET
Üniversite öğrencilerinin büyük bir bölümü üniversiteye büyük beklentilerle başlamakta ve bu beklentilere ulaşıp ulaşamamaktaki düşünceleri de onların üniversiteden beklentilerinin derecesini ortaya koymaktadır. Bireysel, kurumsal ve toplumsal rekabetin tavan yaptığı bilgi toplumunda özellikle üniversiteler arası daha yoğun bir rekabetin olduğu aşikardır. Böyle bir rekabet ortamında rakiplere oranla avantaj elde etmek ve daha kaliteli hizmetler sunulması kapsamında bu tür araştırmaların yapılmasına daha fazla önem ve öncelik verilmesi üniversitelerin yararına olacaktır. Eğitim Fakültesi öğrencilerinin beklenti ve memnuniyet düzeylerinin ortaya konulacağı bu çalışmada fakültenin fiziki koşulları, dersler, yönetici özellikleri ve öğretim elemanları dikkate alınmaktadır. Beklenti ve memnuniyet arasındaki farkın az olması üniversitenin, öğrencilerin beklentilerini karşılama performansının belli oranda iyi olduğuna, farkın çok olması ise performansın belli oranda iyi olmadığına olduğuna işaret etmektedir. Öte yandan beklenti düzeyinin yüksek memnuniyet düzeyinin düşük olduğu durumlar üniversitenin hemen müdahale etmesi ve geliştirme programlarına acilen alması gereken noktalardır. Beklenti ve memnuniyet düzeyinin yüksek olduğu durumlar ise üniversitenin akademik hizmetlerinde güçlü olduğu ve avantaj sağlayan noktalar olarak yorumlanmaktadır. Beklenti düzeyinin düşük memnuniyet düzeyinin yüksek olduğu durumlarda ise üniversitenin öğrenci beklentilerini aşan bir hizmet anlayışına sahip olduğu söylenebilir ancak bu duruma oldukça az rastlanmaktadır.


ABSTRACT
Majority of the university students have big expectations when they begin university life and their ideas for achieving these expectations reveal the degree of their university expectations. Individual, institutional and social competition makes it obvious to reach the peak in information society especially an intensive competition among universities. It will be advantageous to give importance and priority for universities and conduct this type of researches to present more qualified services for competitors in such a competitive environment. This study aims to present the degree of expectations and satisfaction of the students of Education Faculty by taking into consideration physical conditions of the faculty, courses, management characteristics and instructors. Small difference between expectation and satisfaction of the university shows that students’ expectations are met with good performance, when there is a big difference it shows that performance is not good in a particular area. On the other hand, when the degree of expectations is high and satisfaction degree is low universities should use intervention immediately and create development programs. When the degree of expectation and satisfaction are high, universities are considered to be strong in providing academic services and advantages. When the degree of expectation is low and the degree of satisfaction is high, universities exceed the services of expectations of the students, but this situation is very rare.


ANAHTAR KELİMELER: Beklenti, memnuniyet, yönetsel akademik servisler


KEYWORDS: Expectation, satisfation level, manargial and academic services

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education