AZERBAYCAN’DAKİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM DEVLET STANDARDI VE PROGRAMININ İNCELENMESİ


INVESTIGATION OF THE STATE STANDARD AND PRE-SCHOOL EDUCATION PROGRAMME IN AZERBAIJAN


Dr. Mine Canan DURMUŞOĞLU


ÖZET
Toplumların gelişmesinde önemli bir role sahip olan okul öncesi eğitim, bir ülkenin eğitim sisteminin en önemli basamaklarındandır. Nitelikli bir okul öncesi eğitim hizmetinin verilmesi için mesleki ve pedagojik açıdan donanımlı eğitimciler ile nitelikli okul öncesi eğitim programlarına ihtiyaç vardır. Azerbaycan’daki okul öncesi eğitim kurumlarının amaçları arasında; çocuklara ana dilinin, milli ve ahlaki değerlerinin öğretilmesi ve yetenekli öğrencilerin ortaya çıkarılması bulunmaktadır. Azerbaycan’daki okul öncesi eğitim devlet standartı çocukların ve toplumun isteklerine uygun hazırlanan, ülkede okul öncesi eğitim alanında devlet politikasının gerçekleştirilmesine hizmet eden ve 5 yıl boyunca geçerli olan genel normlardır. Bu noktadan hareketle yapılan araştırmada Azerbaycan’da Okul Öncesi Eğitimin mevcut durumu ile Okul Öncesi Eğitim Devlet Standartı ve Programının İncelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan yöntem nitel arastırma yöntemlerinden olan doküman inceleme yöntemidir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi uygulanmıştır.


ABSTRACT
Pre-school education has an important role in the development of societies, the most important steps a country's education system. To be a qualified pre-school service professional and pedagogically equipped with educators of qualified pre-school education programs are needed. Objectives of preschool education institutions in Azerbaijan, national and moral values in children with language teaching and talented students are revealing. Azerbaijan is prepared in accordance with the wishes of the community pre-school children in the state standards, which serve the realization of state policy in the field of pre-school education in the country and the general norms valid for 5 years. From this point of the current state of research in Azerbaijan with the Pre-School Education and Program is aimed to investigate the State Standard. The method of document analysis method used in this study, qualitative research methods. Content analysis was applied to analyze the data.


ANAHTAR KELİMELER: Azerbaycan’da okul öncesi eğitimi, Okul Öncesi Eğitim Devlet Standartı ve Programı


KEYWORDS: preschool education in Azerbaijan, the Azerbaijan State Standard and Pre-School Education Program

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education