SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN ALGILARI


PERCEPTIONS OF PRIMARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES ABOUT LIFELONG LEARNING


Doç. Dr. Melek DEMİREL & Yrd. Doç. Dr. Esed YAĞCI


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin algılarını belirlemektir. Çalışma grubunu Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nın son sınıfında öğrenim görmekte olan 21 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma, nitel araştırma deseni olan olgu bilim deseninde yapılmış, veriler görüşme tekniği ile elde edilmiş ve betimsel analizle çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre sınıf öğretmeni adaylarının yaşam boyu öğrenmenin anlamına ve yaşam boyu öğrenme becerilerine ilişkin görüşlerinin alan yazındaki tanımlarla benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Yaşam boyu öğrenme kavramı bazı katılımcılar tarafından öğrenme zamanı ile ilişkilendirilmiş, bazı katılımcılar tarafından da kişisel gelişim ve uyum açılarından ele alınmıştır. Öğretmen adaylarına göre ilköğretim programlarında yer alan temel beceriler yaşam boyu öğrenmeyi geliştirici nitelikte olmakla birlikte bu becerilerin öğrencilere kazandırılmasında sorunlar yaşanmaktadır.


ABSTRACT
The aim of this study is to determine the perceptions of primary school teacher candidates about lifelong learning. The study group of this study has included 32 senior students studying at Hacettepe University, Department of Elementary Education. A phenomenological research design is used as a qualitative research technique in this study. Data were gathered through a semi-structured interview and analyzed via descriptive analysis. According to the findings of the research, there exists a similarity between the thoughts of teacher candidates about lifelong learning and the base lines of the definitions of the term in literature. Some participants have associated the term lifelong learning with the time of learning and some identified it with self-improvement and adjustment. With respect to the thoughts of teacher candidates, the basic skills taking place in elementary school curricula are formative. However, some problems are experienced while teaching these skills to students.


ANAHTAR KELİMELER: Yaşam boyu öğrenme, , yaşam boyu öğrenme becerileri, sınıf öğretmeni adayı


KEYWORDS: Lifelong learning, lifelong learning skills, primary school teacher candidate

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education