ORTAOKUL ÇOCUKLARINDA MÜKEMMELLİYETÇİLİK: ALGILANAN EBEVEYN OTORİTESİ VE BENLİK SAYGISI İLE İLİŞKİSİ


PERFECTIONISM IN MIDDLE-SCHOOL CHILDREN: ITS RELATIONS TO PARENTAL AUTHORITY AND SELF-ESTEEM


Lecturer Yağmur ÇERKEZ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı İngiltere’de yaşayan ortaokul yaşındaki Kıbrıslı Türk çocukların baba otoritesini algılama ve benlik saygısı ile iki çeşit mükemmelliyetçilikle (uyumsal ve uyumsuz) ve mükemmelliyetçi olmayanlar arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Tüm katılımcılara Yaklaşık Mükemmelliyetçilik Ölçeği – Yenilenmiş, Algılanan Ebeveyn Otorite Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği uygulanmıştır. Benlik saygısı ve ebevyn otorite puanlarının olumlu, olumsuz ve mükemmelliyetçi olmayan gruplarla ilişkisini ölçmek için tek yönlü ANOVA modeli kullanılmıştır. Olumsuz mükemmelliyetçi ve mükemmelliyetçi olmayan grubun puanları demokratik ailelerde anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Buna ek olarak, olumsuz mükemmelliyetçi ve mükemmelliyetçi olmayan grubun izin verici aile puanları olumlu mükemmelliyetçi grubun puanlarına göre daha yüksek bulunmamıştır. Ayrıca, sonuçlara göre, olumlu mükemmelliyetçi grubun benlik saygısı puanları olumsuz mükemmelliyetçi ve mükemmelliyetçi olmayan grubun benlik saygısı puanlarına göre anlamlı olarak farklılık göstermiş ve daha yüksek çıkmıştır.


ABSTRACT
The main purpose of this study is to investigate the relationship of self-esteem and perceived parental authority to two types of perfectionism (adaptive and maladaptive perfectionism) and non-perfectionism in middle school aged Turkish Cypriot children in London. All participants were administered Almost Perfect Scale – Revised, Parental Authority Questionnaire and Rosenberg Self-Esteem Questionnaire. One-way ANOVA design was used to see the differences in the means of self-esteem scores, and parental authority scores of adaptive, maladaptive perfectionists and non-perfectionists. It was found that the scores on authoritative parenting were significantly higher in maladaptive and non-perfectionists than adaptive perfectionists. In addition, maladaptive and non-perfectionists do not have significantly higher scores on permissive parenting than adaptive perfectionists. Finally, results showed that adaptive perfectionists have significantly higher scores in self-esteem than maladaptive and non-perfectionists.


ANAHTAR KELİMELER: Mükemmelliyetçilik, Algılanan Ebeveyn Otoritesi, Benlik Saygısı, Çocuk


KEYWORDS: Perfectionism, Perceived Parental Authority, Self-esteem, Children

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education