RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ ÖZELİNDE İLETİŞİM FAKÜLTELERİNDEKİ EĞİTİME İLİŞKİN BİR İNCELEME


A STUDY OF APPLICABILITY IN CONTACT SPECIFIC TO RADIO-TV-FILM DEPARTMENT FACULTY OF EDUCATION


Dr. Mustafa Ufuk ÇELİK


ÖZET
Alanyazında, iletişim fakültelerinde verilen eğitimin ve iletişim alanına yönelik bilgi ve deneyimlerin yetersiz olduğuna yönelik çalışmalara rastlanmaktadır. İletişim fakültesi mezunlarının deneyimsizliklerine bağlı iş bilmezlikleri ve yetersizlikleri nedeniyle iletişim fakültelerinde verilen eğitimin değerlendirilmesi gerekmektedir. İletişim fakültelerinde verilen eğitimin bireylerin ve toplumun ihtiyaçlarına ne derece uygun olduğunun belirlenmesi önemlidir. Bunun yanında, çalışma ortamlarındaki yöneticilerin iletişim fakültesi mezunlarından ne beklediklerinin ortaya konulması gerekmektedir. İletişim alanında çalışanların iletişim fakültelerinden mezun olup olmadıklarının değerlendirilmesi ve bu araştırmadaki bulguların alana yansıtılması var olan sorunları belirlemeye ve çözmeye katkı sağlayabilir. Bu çalışmada iletişim fakültelerinde verilen ve ağırlığını kuramsal eğitimin oluşturduğu bilgilerin iş alanındaki (yani radyo ve televizyon kuruluşları, gazete, dergi, süreli yayınlar ve tüm medya organlarında) genel işleyişle uyumlu olup olmadığını araştırmak hedeflenmiştir. Görüşme ve gözlem gibi nitel araştırma yöntemleri kullanılmış ve veriler toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formundaki sorular, öğretim üyelerine, medya alanındaki yöneticilere ve iletişim fakültesi mezunlarına sorulmuş ve elde edilen veriler içerik analizi yoluyla değerlendirilmiştir. Bulgular değerlendirildiğinde, medya yöneticilerinin ve akademisyenlerin, lisans eğitimi boyunca öğrencilere sunulan bilgilerin meslekte pek fazla kullanılmadığını ve uygulanabilirliğinin az olduğunu belirttikleri ortaya çıkmıştır.


ABSTRACT
The reprimand that graduates of Faculties of Communications are inadequate within the media sector focuses upon the point that no or insufficient information and experience pertaining to the Field is passed on to the students while they are doing their degree. It has been observed that within the corridors of Television stations and Media Outlets, the administrative level is mostly critiquing the fact that the ‘Schooled’ personnel (those that have received a formal training rather than those who rose from the ranks of apprenticeship) have very little ability to perform in the field due to their lack of experience. As a result, the insufficiency of experience gained at the faculties has given much way to a lot of belittling and thus has made it necessary to scrutinize the education offered at these faculties. How appropriate is the education being offered to what is necessary in the field? Pinpointing the expectations the work field constitutes so that graduates will meet the requirements. This study will also determine the density in the number of university graduates working in the sector and its effects on the sector and it will help resolve the existing problems. This study aims to explore how compatible the predominantly theoretical education offered and knowledge gained at these faculties is to how things operate in the work field of Radio and Television institutions, newspapers, magazines, periodicals and all media organs. One on one interviews, literature reviews and qualitative research methods such as observations will be conducted. The interview form, which will be presented to academicians and people of management positions in the media sector, will be composed of semi-structured questions. Content analysis method will be used to evaluate the collected data. The one on one meetings and the interviews carried out in the field of application concur that graduates from existing Faculties of Communications, academicians in this field and management level media personnel are not well equipped for implementing their knowledge in the field since there is little correspondence between what is taught at the Faculties and what is required in the field. Furthermore, the areas in which their knowledge can be implemented are fairly restricted.


ANAHTAR KELİMELER: eğitim, iletişim, medya, iletişim eğitimi


KEYWORDS: education, communication, media, communication education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education