Öğrenci Akademik Destek Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Turkish Version of Student Academic Support Scale: The Study of Validity and Reliability


Yrd. Doç. Dr. Serhat ARSLAN & Doç. Dr. Ahmet AKIN


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Öğrenci Akademik Destek Ölçeği’nin (ÖADÖ, Mazer ve Thompson, 2011) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 550 (Kadın: 290, Erkek: 260) üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Dilsel eşdeğerlik çalışmasında, Türkçe ve orijinal formlarında bulunan maddeler arasındaki korelasyon katsayılarının .78 ile .96 arasında değiştiği bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizinde dört boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x2= 246.07, sd= 80, RMSEA= .083, CFI= .99, IFI= .99, GFI= .94, AGFI= .91, SRMR= .044). Ölçeğin madde toplam korelasyon katsayıları .50 ile .75 arasında sıralanmaktadır. ÖADÖ’nün iç tutarlılık güvenirlik katsayıları bilgi desteği alt boyutu için .82, saygı desteği alt boyutu için .91, motivasyon desteği alt boyutu için .81, rahatlatma desteği alt boyutu için .84 olarak bulunmuştur. Test-tekrar test güvenirlik katsayıları .77 ile .83 arasında bulunmuştur. Bu sonuçlar ÖADÖ’nün Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.


ABSTRACT
The aim of this research is to adapt the Student Academic Support Scale (Mazer & Thompson, 2011) to Turkish and to examine its psychometric properties. The research was conducted on 550 university students. Results of confirmatory factor analysis demonstrated that this scale yielded 4 factors, as original form and that the model was well fit (x2= 246.07, df= 80, RMSEA= .083, CFI= .99, IFI= .99, GFI= .94, AGFI= .91, SRMR= .044). Internal consistency coefficients of subscales varied between .81-.91 and test-retest reliability coefficients varied between .77-.83. Corrected item-total correlations ranged .50 to .75. Thus Student Academic Support Scale can be used as a valid and reliable instrument in education.


ANAHTAR KELİMELER: Akademik destek, geçerlik, güvenirlik, doğrulayıcı faktör analizi


KEYWORDS: Academic support, validity, reliability, confirmatory factor analysis

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education