Okul Öncesi Dönemde (3-6 Yaş) Ana Çocuk Sağlığı ve Anaokulundaki Çocukların Beslenme Özelliklerinin Karşılaştırılması


Comparison Of Mother And Child Health And Nutrition Habits Of The Nursery School Kids In Preschool Period (Aged 3-6)


Öğr. Gör. Canan KOBAK & Prof. Dr. Hatice PEK


ÖZET
Anne-babaların yiyecek tüketimleri ve kendi beslenme alışkanlıkları, çocukların yiyecekleri seçimleri ve beslenme alışkanlıklarını doğrudan etkilemektedir. Çalışma Tekirdağ İli’nde okul öncesi dönemde Ana Çocuk Sağlığı ve Anaokulu’nda çocukların beslenme özelliklerinin belirlenmesi ve bu özelliklerin karşılaştırılması amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı. Çalışmanın evrenini, Ocak 2008- Aralık 2008 tarihleri arasında, Ana Çocuk Sağlığı’nda sağlam çocuk polikliniğine başvuran anne-babalar ve Umudum Anaokulu’nda çocukları bulunan anne-babalar oluşturdu. Örnekleme, seçim kriterlerine uygun, Ana Çocuk Sağlığından 80 anne-baba ve Umudum Anaokulu’ndan 50 anne-baba olmak üzere toplam 130 anne-baba oluşturdu. Veri toplama araçları olarak; Araştırma Onay Formu, Aile ile İlgili Özellikler Formu, Çocuk ile İlgili Özellikler Formu, Beslenme ile İlgili Özellikler Formu kullanıldı. Veri, Statistical Package for Social Sciences for Windows 15.0 programı ortalama, standart sapma, frekans kullanılarak değerlendirildi. Parametreler arası ilişkileri değerlendirmede ki kare kullanıldı. Sonuçlar % 95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. Sonuç olarak; Ana Çocuk Sağlığı ve Anaokulunda bulunan çocukların arasında yardımsız yemek yemeye başlama zamanı, annelerin yemek yedirme yöntemi, yemek yemediğinde uygulanan yöntem, sevdiği sebze çeşidi, et grubu, şeker/yağ grubu bulgur/pirinç tercihi, öğün süresi, ara öğün/sayısı artık bırakma nedeni, diş fırçalama alışkanlığı ve süresi, ishal sıklığı, kabızlık sıklığı, hastalanma sıklığı gibi parametrelerde, Anaokulu çocuklarının lehine fark bulunduğu saptandı (p<0.01).


ABSTRACT
Food consuming and personal nutrition habits of parents, directly affect the food choices and nutrition habits of children. This descriptive study has been planned for the determination of mother and child health, nutrition characteristics of the nursery school kids and the comparison of these characteristics. Population of the study consists of the parents who applied to the healthy kid polyclinic of the Mother and Child Health from January 2008 to December 2008, and the parents whose kids have been attending to Umudum Nursey School. 80 parents from the MCH and 50 parents from UNS that fit the selection criteria have formed the sample. Forms have been used as data collection tools. The data has been evaluated by using the SPSS 15.0 software, average, standard deviation and frequency. As a result, a difference has been detected in parameters such as meal frequency, starting time of eating without help, feeding methods of parents, the methods used when the child refuses to eat, favorite vegetable types, meat types, bulgur/rice preferences, meal length, reasons for leaving over the food, habits and length of teeth brushing, diarrhea frequency, illness frequency; in favor of the children in MCH and the NS.


ANAHTAR KELİMELER: Ana Çocuk Sağlığı, Anaokulu, Beslenme, Beslenme Özellikleri, Okul Öncesi Dönem.


KEYWORDS: Mother and Child Health, Nursery School, Nutrition Characteristics, Nutrition, Preschool period.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education