OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ MATEMATİK BECERİLERİ AÇISINDAN İLKÖĞRETİME HAZIR BULUNUŞLUĞUNUN İNCELENMESİ


A STUDY OF PRE- SCHOOL CHILDREN’S SCHOOL READINESS RELATED TO SKILLS OF MATHEMATICS


Öğr.Gör. Özgül POLAT UNUTKAN


ÖZET
Bu araştırmada okula hazırlık alan ve almayan çocukların matematik becerileri temelinde ilköğretime hazır bulunuşluk düzeyleri; yaş, cinsiyet, sosyoekonomik düzey değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini, okul öncesi eğitim alan 180, almayan 120 5, 5.5, 6 yaş çocukları oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, kişisel bilgileri içeren anket formu ile “Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği”nin Uygulama formunun matematik çalışmaları alt boyutu kullanılarak toplanmıştır. Bulgular t test ve varyans analizi uygulanarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre okul öncesi eğitim alma değişkeni ile çocukların matematik becerileri arasında anlamlı bir ilişki söz konusudur. Bu çocuklar matematik becerilerinde okul öncesi eğitim almayanlara oranla daha yeterlidirler. Cinsiyet açısından çocukların matematik becerilerinde farklılık bulunamamıştır. Çocukların yaşlarına göre matematik becerilerinin yalnızca sıralama ve ölçekten alınan toplam puan açısından farklılaştığı görülmüş, 5 yaş çocuklarının matematik becerileri 5.5, 6 yaş çocuklarına göre daha yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Alt sosyo-ekonomik düzeyden çocukların matematik becerileri bakımından ilköğretime yeteri kadar hazır olmadıkları bulunmuştur. Başka bir deyişle söz konusu çocukların matematik beceri ortalamaları diğerlerine göre daha düşük olarak saptanmıştır.


ABSTRACT
In this research, school readiness of children who had school readiness experiences and of children without experiences of school readiness were compared on the basis of scientific thinking skills in terms of age, gender, and socio economic status variables. The sample of the study consisted of 180 children with pre– school education, and 120 children without pre–school education in the ages of 5, 5.5, and 6 years old. The data were gathered through the survey form that comprise personal information and by using subtest of math which belongs to implementation form of the “Marmara Scale for Primary School Readiness”. The findings were analyzed using t test and variance analysis. Results indicated that there is a significant difference between getting pre-school education and children’s math skills. Children with pre-school education are more competent in terms of math skills than the children without pre-school education. In terms of gender, there was no significant difference regarding children’s math skills. In terms of age, children’s math skills were found to be different only with regards to sequencing and total score from the scale, and it was determined that in terms of math skills children of 5 years old are less competent than children of 5.5 and 6 years of age. The lower SES children were found to be disadvantageous in terms of primary school readiness regarding math skills.


ANAHTAR KELİMELER: Okul öncesi eğitim, matematik becerileri, okula hazır olma.


KEYWORDS: Pre school education, school readiness, math skills.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education