MODEL VERİ UYUMUNUN ARAŞTIRILMASI


AN INVESTIGATION OF GOODNESS OF MODEL DATA FIT


Dr. İsmail ÖNDER


ÖZET
Madde Tepki Kuramına (MTK) dayanan modellerin avantajı, model veri uyumu sağlandığında görülebilir. Bu nedenle bu çalışma ÖZDEBİR ÖSS 2004 D-II Sınavının Fen Testinden elde edilen verilere MTK’ya dayanan modellerden hangisinin en iyi uyum sağlayacağını araştırmayı amaçlamıştır. Model veri uyumu çalışmalarında öncelikle model sayıltıları ve daha sonra beklendik model özellikleri incelenmiştir. Model sayıltıları kısmında tek boyutluluk, yerel bağımsızlık, eşit ayırtedicilik gücü, minimum şansla doğru cevaplandırma ve hızlandırılmamış test uygulaması sayıltıları incelenmiştir. Model özellikleri kısmında ise yetenek parametresi kestirimlerinin değişmezliği ve madde parametreleri kestirimlerinin değişmezliği incelenmiştir. Ayrıca, madde karakteristik eğrileri ve madde bilgi fonksiyonları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, iki parametreli modelle en iyi model veri uyumunun elde edildiğini göstermiştir.


ABSTRACT
IRT models’ advantages can only be realized when the model fits the data set of interest. Therefore, this study aimed to investigate which IRT model will provide the best fit to the data obtained from ÖZDEBİR ÖSS 2004 D-II Exam Science Test. In goodness-of-fit analysis, first the model assumptions and then the expected model features were checked. In the model assumption part unidimensionality, local independence, equal discrimination indices, minimal guessing, and nonspeeded test administration was investigated. In the expected model features part the invariance of ability parameter estimates and invariance of item parameter estimates were analyzed. In addition, item characteristics curves (ICC) and item information functions (IIF) were analyzed. The results suggested that the most appropriate model data fit was achieved by two parameter logistic model.


ANAHTAR KELİMELER: madde tepki kuramı, model veri uyumu analizleri, kişi ve madde istatistikleri


KEYWORDS: item response theory, model data fit analysis, person and item statistics

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education