PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN MESLEKİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ VE UYGULAMALARI


COUNSELORS’ THOUGHTS AND PRACTICES RELATED TO CAREER GUIDANCE AND COUNSELING


Doç. Fidan Korkut


ÖZET
Bu araştırmanın ilk amacı ilk ve orta öğretim kurumlarında ve Rehberlik Araştırma Merkezi’nde çalışan psikolojik danışmanların mesleki rehberlik uygulamaları ile ilgili düşündüklerini ve yaptıklarını ortaya koymaktır. Diğer amaç ise psikolojik danışmanların yaş, cinsiyet, kıdem, çalışılan kurum, mezun olunan program, lisans ya da lisans üstü eğitime sahip olma değişkenlerine göre görüşlerinde farklılık olup olmadığını saptamaktır. Bu amaçla Ankara’nın ilçelerdeki RAM’lar aracılığı ile 141 psikolojik danışmana araştırmacı tarafından geliştirilen bir anket yollanmıştır. Anket sonuçlarına göre psikolojik danışmanların dörtte biri mesleki rehberlik konusunda hiçbir ders almamıştır. Psikolojik danışmanların sadece üçte biri bu hizmetin yaşam boyu olduğunu düşünmektedir. Demografik değişkenler açısından bakıldığında kadın psikolojik danışmanlarla, genç olanların mesleki rehberlik konusunda daha duyarlı oldukları bulgusu elde edilmiştir. Psikolojik danışma ve rehberlik/ eğitimde psikolojik hizmetler programlarından mezun olanlarla olmayanlar arasında bir fark bulunmamıştır. Bir başka bulguya göre psikolojik danışmanlar en fazla internetten yararlanmakta ve mesleki rehberlik konusunda programlara ve ölçeklere gereksinim duymaktadırlar.


ABSTRACT
The first purpose of this research was to investigate school counselors’ thoughts and practices about career guidance and counseling. The second purpose was to understand if there are any differences among counselors with respect to their age, gender, working years, working schools or Guidance Research Centers (GRCs), graduated program and having bachelor’s or master’s degree. For this purpose, a questionnaire developed by researcher was sent to 141 counselors via GRCs around Ankara. According to results %25 of counselors did not take any career counseling course. Just one third of them thinks that career counselor services prolong life long. Taking demographic variables into consideration, it was found that female counselors and younger counselors are more sensitive to career guidance and counseling. No differences were found between counselors who graduated counseling or related programs and the ones who did not. According to another finding, counselors mostly obtain information support from the internet. Additionally they need some programs and scales about career guidance and counseling.


ANAHTAR KELİMELER: Psikolojik danışman, mesleki rehberlik, kariyer danışmanlığı, danışman eğitimi


KEYWORDS: school counselors, vocational counseling, career counseling, counselor education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education