İngilizce, Fransızca ve Almanca Öğretmenliği Bölümlerinde Kayıtlı Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygıları


The Professional Concerns of Prospective Teachers Enrolled in English, French and German Teaching Departments


Assoc. Prof. Dr. Perihan YALÇIN


ÖZET
Bu çalışmada, yabancı diller öğretmen adaylarının mesleki alanlarına ilişkin kaygı düzeyleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda yapılan araştırmanın evrenini Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü (Alman Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi ve İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı ) öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ve ‘‘Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği’’ yoluyla toplanmıştır. Veriler SPSS 16 istatistik programı ile analiz edilmiş ve bulgular yorumlanarak Almanca, Fransızca ve İngilizce öğretmeni adaylarının taşıdıkları mesleki kaygı düzeyi ‘‘kaygı alanları’’ (Ben Merkezli-Görev Merkezli ve Öğrenci Merkezli Kaygılar) bakımından saptanmaya çalışılmıştır. Elde edilen sayısal veriler sonuç bölümünde yorumlanmıştır. Öğretmen adaylarının mesleki kaygıları cinsiyet, yaş, bölüm gibi çeşitli değişkenler açısından ele alınmış ve söz konusu değişkenlere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır.


ABSTRACT
This study examines foreign language prospective teachers’ levels of anxiety in their professional field in terms of a number of variables. In line with purpose of the study the research population was composed of students attending the Foreign Languages Education Department (that is to say, German Language Teaching, French Language Teaching, and English Language Teaching sections) of Gazi Faculty of Education of Gazi University. The research data were collected via personal information form in addition to the “Prospective Teachers’ Anxiety Scale” developed by the researcher. The data were then put to analysis on the SPSS 16 statistical package programme, and having interpreted the findings, attempts were made to determine the prospective German, French and English teachers’ levels of anxiety in terms of “anxiety domains” (self-centred, task centred and student-centred anxiety). The numerical data obtained were interpreted in the conclusions part. Prospective teachers’ professional concerns were analysed on the basis of such variables as gender, age, and the branch of study (section); and it was found whether or not there were any significant differences on the basis of those variables.


ANAHTAR KELİMELER: Yabancı dil, mesleki kaygı, öğretmen adayı, kaygı düzeyi


KEYWORDS: Foreign language, professional concern, teacher candidate, anxiety level

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education