YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA DERSİNDE ŞİİR ÇÖZÜMLEMESİ


THE TEACHING OF THE POETIC ANALYSIS IN FOREIGN LANGUAGE


Assosc. Prof. Dr. Ece KORKUT


ÖZET
Bu makalede, şiir metinlerinin yabancı dil olarak Fransızca derslerinde kullanılması üzerinde durulmuştur. Öncelikle şiirsel bir metnin, yabancı dil derslerine sağlayacağı katkılar sıralanmış (estetik ve sanatsal bir dil olması, çizgisel dilden uzaklaşması, dil ve ses oyunlarıyla özel bir etki yaratması, imgesel ve yaratıcı bir dil oluşturması), ardından şiirsel metinleri seçme ve çözümleme yöntemleri irdelenmiştir. Sınıf içi uygulamalara örnek oluşturmak amacıyla, aynı şairin 8 yıl arayla yazdıgi iki şiir seçilmiştir. Verlaine’den seçilen bu iki şiirin biçim, anlam ve sözcelem durumu açısından çözümlenmesine öneriler sunulmuştur. Ayrı ayrı, üç düzeyde ele alınan iki şiir, daha sonra karşılaştırılmış ve ortak yönler belirtilmiştir. Sonuç olarak, şiirsel metinlerde, düzyazı metinlerinden farklı olarak, bağdaşıklık ve tutarlık kaygısı gözetilmediği, ancak düz anlatımda karşılaşılmayan bir etki-söz yaratıldığı ortaya konulmuştur.


ABSTRACT
In this article, we’ve treated the usage of the poetic texts in the courses of the French as a foreign language. First, we enumerated the contributions of a poetic text on the language courses (because of the fact that this one is an aesthetic, artistic and creative language, it creates an effect with the games of sounds and the language games), then we’ve studied the analysis methods for the poetic texts. We’ve chosen two poems of a same poet, written with eight years of gap: "Fall song" and "It cries in my heart" of Verlaine. We’ve proposed a poetic analysis at the level of form, of meaning and of enunciation. After this small analysis, we compared them and we showed the resemblances and the differences between them. Finally, we disclosed the fact that, in contrast to the narrative texts, in the poetic texts, the poets don’t consider the cohesion and the coherence.


ANAHTAR KELİMELER: şiir dili, biçim, anlam, sözcelem durumu, Verlaine


KEYWORDS: poetic language, form, meaning, situation of enunciation, Verlaine

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education