ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ: ÖĞRETMENLERİN ENTEGRASYON SÜRECİ VE ENGELLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ


ICT IN THE LEARNING-TEACHING PROCESS: TEACHERS’ VIEWS ON THE INTEGRATION AND OBSTACLES


Doç. Dr. Yasemin KOÇAK USLUEL, Bil. Uzm. Filiz KUŞKAYA MUMCU & Bil. Uzm. Yasemin DEMİRASLAN


ÖZET
Bu araştırmada, entegrasyon sürecinde anahtar konumda olan öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini (BİT) öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonu ile ilgili durumlarının, yaş, öğrenim düzeyi, BİT kullanım süreleri ve BİT kullanımları ile ilgili aldıkları eğitime göre farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma grubunu Ankara’daki 16 Temel Eğitim Proje okulunda görev yapan 590 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde dağılımı ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda öğretmenlerin BİT uygulamalarından basit, yönetsel ve öğretimsel işlerde çoğunlukla kelime işlemci ve İnternet uygulamalarını kullandığı; masaüstü yayımcılık, veri tabanları, grafik ve çizim programlarını ise en az kullandıkları saptanmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin yaş, öğrenim düzeyi, BİT kullanım süresine ve BİT hakkında alınan eğitime göre BİT’i öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonlarında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. BİT’in öğrenmeöğretme sürecine entegrasyonuna ilişkin olarak öğretmenlerin en fazla dile getirdikleri engeller sınıf içerisinde bilgisayar ve İnternet teknolojilerinin olmaması ve öğretmenlerin BİT’in öğretimde nasıl kullanılacağını bilmemeleri olarak belirlenmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study is analyzing whether teachers’ place in ICT integration process varied according to their age, aducation level, ICT use and ICT training. The population of the study was 590 teachers from Basic Education Project schools in Ankara. Data were collected through a survey developed by the researchers. Frequency, percentage distribution, t-test and one-way variance analysis (ANOVA) were used in analyzing data. The results of the study revealed that there were significant differences among the teachers’ ICT integration into teaching-learning process in terms of their age, education level, duration of ICT usage and ICT training. It was found that while teachers mostly use word processing and Internet applications in their basic, administrative, and instructional tasks, they rarely use databases, graphic and drawing programs. In addition, the lack of computer and Internet technologies in classrooms and lack of knowledge on how to use ICT in teaching are the most important obstacles expressed by teachers.


ANAHTAR KELİMELER: bilgi ve iletişim teknolojileri, entegrasyon, temel eğitim programı, öğretmenler


KEYWORDS: ICT, integration, teachers, schools

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education