FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ


EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING METHOD TO STUDENT ACHIEVEMENT IN SCIENCE TEACHING


Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL, Yrd. Doç. Dr. Remziye ERGÜL & Arş. Gör. Serkan TİMUR


ÖZET
Fen Bilgisi öğretiminde, öğretmen merkezli eğitim anlayışı giderek yerini öğrenci merkezli eğitim anlayışına bırakmaya başlamıştır. Bu nedenle öğretimde yeni yöntemlerin uygulanması gerekmektedir. İşbirlikli öğrenme; öğrencinin aktif olduğu, yaparak yaşayarak öğrendiği öğrenci merkezli yöntemlerden birisidir. Bu araştırmanın amacı İlköğretim 7. Sınıf Fen Bilgisi dersi Kuvvet ve Hareket konularının İşbirlikli Öğrenme yöntemiyle işlenmesinin öğrenci başarısına etkisini tespit etmektir. Çalışma, Çanakkale merkezde yer alan iki ilköğretim okulunun 7. sınıflarında yürütülmüştür. Ön test, son test, kontrol gruplu desen kullanılan araştırmada, bir deney bir kontrol grubu bulunmaktadır. Deney grubunda 80, kontrol grubunda 74 öğrenci bulunmaktadır. Deney grubunda İşbirlikli öğrenme yöntemi uygulanırken, kontrol grubunda geleneksel yöntem uygulanmıştır. Deneysel çalışma 9 hafta sürmüştür. Araştırmada, ilköğretim 7. sınıf fen bilgisi dersinde kuvvet ve hareket konularının öğretilmesinde öğrencilerin “bilgi”, “kavrama”, “uygulama” ve “genel” başarılarını artırmada işbirlikli öğrenme yönteminin geleneksel öğrenme yöntemine göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


ABSTRACT
Student-based teaching approach has superseded teacher-based one in the science teaching. Hence, new methods must be used in teaching. Cooperative learning is one of the methods in which students learn by trying and experiencing themselves. They also become more active. The goal of this research is the effect of “Force and Motion” subject on student success, which takes place “Meeting of Force and Motion-Energy” unit at primary school class 7. The research is conducted at two primary schools, class 7. There is a test and control group in the research where pretest and posttest is used. In the test group there are 80 students and in the control group there are 74 students. Classical method is used in the control group while cooperative method is used in the research group. The research took 9 weeks. In the research it is perceived that in the science lesson at primary school class 7 when teaching “Force and Motion” subject, cooperative learning is more effective due to making student more successful at knowledge, understanding, practice and general level than classical method.


ANAHTAR KELİMELER: fen bilgisi; işbirlikli öğrenme yöntemi; öğrenci başarısı; birlikte öğrenme tekniği, ilköğretim


KEYWORDS: science, cooperative learning method; student success, together learning technique, primary school

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education