YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN BAZI SOSYAL BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA ETKİSİ


EFFECT OF CREATIVE DRAMA METHOD ON THE RECEPTION OF SOME SOCIAL SKILLS


Arş. Gör. Yılmaz KARA & Arş. Gör. Figen ÇAM


ÖZET
Bu çalışma, gelişim ve öğrenme dersinde grupla bir işi yapma ve yürütme, ilişkiyi başlatma ve sürdürme ile kendini kontrol etme sosyal becerilerinin kazandırılmasına yaratıcı drama yönteminin etkisini araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma gelişim ve öğrenme dersi alan toplam 74 öğretmen adayı ile bir deney ve bir kontrol gruplu deneme modeli kullanılarak yürütülmüştür. Rasgele yöntemle öğretmen adaylarından 37 tanesi yaratıcı drama yönteminin kullanıldığı deney, diğer 37 tanesi ise geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubuna atanmıştır. Deney grubunda sosyal becerileri geliştirecek şekilde düzenlenmiş yaratıcı drama aktiviteleri 12 haftalık ders saati süresince uygulanmıştır. Sosyal becerilerin ölçümünde, araştırmacılar tarafından hazırlanan, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği (SBDÖ) kullanılmıştır. Ön ölçüm ve son ölçümden elde edilen veriler üzerinde bağımsız t testi uygulanmıştır. Sonuç olarak, bulgular grupla bir işi yapma ve yürütme becerileri, ilişkiyi başlatma ve sürdürme becerileri ile kendini kontrol etme becerilerini kazandırma konusunda yaratıcı drama yönteminin etkili olduğunu göstermektedir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the effect of creative drama method on developing, make and execute a work with a group, begin and carry on a relationship, and self control social skills in development and learning lesson. This research was designed according to one experimental and one control group experimental modeling with 74 teacher student taking development and learning lesson. Randomly one of the thirty-seven students assigned as the traditionally designed teacher centered approach used control group the other assigned as the creative drama method implemented experimental group. In the experimental group, creative drama activities were used to develop social skills of students as a treatment during 12 weeks. Social Skills Evaluation Scale (SBDÖ) developed by the researchers, was used to measure social skills. Collected data from pretest and posttest was processed by using independent t test. Consequently findings indicated that creative drama method had significant effect on make and execute a work with a group, begin and carry on a relationship, self control social skills.


ANAHTAR KELİMELER: eğitimde yaratıcı drama; sosyal beceriler; sosyal beceriler öğretimi


KEYWORDS: creative drama in education; social skills; social skills instruction

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education