PROGRAMLAMA DERSİ İLE İLGİLİ ÖZDÜZENLEYİCİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-REGULATED LEARNING STRATEGIES AND ACHIEVEMENT IN A PROGRAMMING COURSE


Tülin HAŞLAMAN & Prof. Dr. Petek AŞKAR


ÖZET
Bu çalışmada programlama derslerini alan öğrencilerin özdüzenleyici öğrenme stratejileri (değer verme, dışsal hedefe yönelme, hedef belirleme, yineleme, özyansıma, özyeterlik algısı, çaba harcama, akranla öğrenme, zaman yönetimi) ile başarıları arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlayan yapısal eşitlik modelleme kullanılmıştır. Çalışmada, Pintrich ve diğerleri (1991) tarafından geliştirilen MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire) ölçeğinden yararlanılarak Özdüzenleyici Öğrenme Stratejileri Ölçeği geliştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde Açımlayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Yapısal Eşitlik Modelleme yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada; öğrencilerin değer verme, dışsal hedefe yönelme, hedef belirleme, yineleme, özyansıma, özyeterlik algısı, çaba gösterme, başkalarıyla çalışma ve zaman yönetiminden oluşan özdüzenleyici öğrenme stratejilerinin başarının %71 ini açıkladığı belirlenmiştir.


ABSTRACT
A Structural Equation Modeling has been used in this study which intends to investigate the relationship between self-regulated learning strategies (task value, extrinsic goal oriantation, goal setting, rehearsal, self-reflection, selfefficacy, effort regulation, peer learning, time management) and achievemet of students in computer programming courses.A Self-Regulated Learning Strategy Scale was developed by the researchers based on MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire) which was developed by Pintrich and colleagues in 1991. Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis and Structural Equation Modeling were used for analysis of the data. The findings of the study indicate that 71% of the achievement could be explained by the students self-regulated learning strategies such as task value, extrinsic goal oriantation, goal setting, rehearsal, self-reflection, self-efficacy, effort regulation, peer learning and time managament.


ANAHTAR KELİMELER: Özdüzenleyici öğrenme, özdüzenleyici öğrenme stratejileri, yapısal eşitlik modeli, başarı


KEYWORDS: Self-regulated learning, self-regulated learning strategies, structural equation modeling, academic achievement

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education