FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ


THE EVALUATION OF THE ATTITUDES OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES TOWARDS CHEMISTRY LESSON


Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hakan HANÇER, Yrd. Doç. Dr. Nesimi ULUDAĞ & Prof. Dr. Ayhan YILMAZ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının alan dersleri içerisinde yer alan kimya dersine yönelik tutumlarını belirlemek ve tutum ile akademik başarı arasındaki ilişkileri araştırmaktır. Ayrıca bu değişkenlerin cinsiyet ve okul durumları ile ilişkilerini incelemektir. Araştırma, karşılaştırma niteliğinde bir çalışma olup 2005–2006 eğitim-öğretim yılı bahar (II.dönem) döneminde Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliğinde öğrenim gören 147 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen, “Öğretmen Adayları için Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (ÖAKTÖ)” uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının tutum puanları ile akademik başarı puanları arasındaki ilişki pearson korelasyon katsayısı ile incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, cinsiyete ve mezun oldukları lise türüne göre tutum ve akademik başarı düzeyleri arasında farklılıklar olduğu, fakat genel olarak kimyaya yönelik tutumları ile akademik başarı düzeyleri arasında orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür. (r=0.623, p<0.01).


ABSTRACT
The aim of this study is to determine the science teacher candidates’ attitude towards chemistry, which is among the field lessons, and to search whether there is a relation between the attitude and the academic success. In addition, the aim is to examine the relations with gender and school status of these factors. The research has the comparison features and was realized on 147 teacher candidates studying in the Faculty of Education, Department of Science-teaching of Cumhuriyet University; in 2005-2006 school year, spring season (Semester II). “Attitude Scale towards Chemistry Lesson for the Teacher Candidates” (ÖAKTÖ) has been applied as the tool of supplying data. The analysis of Pearson’s correlation coefficient has been used to determine the part of the relation between attitude points and academic success points. As a result of the study, it’s observed that there are differences in respect of gender and high schools from which they graduated but in general there is an average relation between their attitude towards chemistry and their academic success level. (r=0,623 p<0,01) Keywor


ANAHTAR KELİMELER: tutum, tutum ölçeği, akademik başarı, cinsiyet


KEYWORDS: attitude, attitude scale, academic success, gender

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education