ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİMİN BİREYSELLEŞTİRMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ


VIEWS OF TEACHER CANDIDATES TOWARD INDIVIDUALIZED INSTRUCTION


Yrd. Doç. Dr. Bülent GÜVEN & Yrd. Doç. Dr. M. Akif SÖZER


ÖZET
Günümüzde okullar, öğrencilerinin sahip olduğu bireysel özellikleri ortaya çıkarabildiği ve onlara uygun biçimde hazırlanacak öğretim etkinliklerini sunabildiği ölçüde eğitimde fırsat eşitliğini ve başarıyı yakalamış sayılacaklardır. Temel olarak öğrencilerin öğrenme – öğretme sürecinde gereksinimlerinin göz önüne alındığı ve kendi hızlarında ilerlemelerine olanak tanındığı öğretimde bireyselleştirme çalışmaları bu düşünceden hareketle ortaya çıkmış ve uygulama fırsatı bulmuştur. Bu araştırma ilköğretim kurumlarında görev yapacak öğretmen adaylarının öğretimde bireyselleştirmeye dönük olarak gerçekleştirmeleri beklenen etkinliklere ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Bu amaçla Güven (2003) tarafından geliştirilen ölçme aracı ilköğretim bölümüne bağlı dört anabilim dalında öğrenim gören 158 son sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının ölçme aracına verdikleri yanıtlar bilgisayar ortamında SPSS yardımıyla analiz edilmiş, elde edilen bulgular tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Bulgular ve yoruma dayalı olarak sonuçlar ifade edilmiş, sonuçlara ilişkin olarak çeşitli öneriler getirilmiştir.


ABSTRACT
Currently, schools have been considered to be successful in providing equal opportunity for all students by enhancing ability of students on an individual basis as well as providing the best suitable instruction for each student. The purpose of this research is to find out the views of teacher candidates toward individualized instruction in primary schools. Mainly, individualized instruction emerged from taking student needs in teaching learning process to provide an opportunity on their own pace. This is where the individualized instructional studies developed and implemented. This study aims at determining candidate teacher’s views on the model. A measurement tool developed by Güven, (2003) and data collected from 158 seniors in the four programs of the department of elementary education. The data analyzed with the SPSS program and findings interpreted, presented in tables. Findings are evaluated based on the results. Finally suggestions are presented.


ANAHTAR KELİMELER: öğretimin bireyselleştirilmesi, öğretmen adayları, öğretim


KEYWORDS: individualized instruction, teacher candidates, instruction

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education