YENİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULAMADAKİ ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


AN ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF NEW SCIENCE AND TECHNOLOGY CURRICULUM


Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ & Dr. İlhami BULUT


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, öğretmen görüşlerine dayalı olarak yeni ilköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nın uygulamadaki etkililiğini belirlemektir. Bu amaçla 32 maddeden oluşan Likert tipi Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Ölçeği geliştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, yeni ilköğretim birinci kademe Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nın uygulandığı İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Van, Hatay, Samsun ve Bolu ilindeki 64 deneme okulunda görev yapan toplam 383 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler, il ve sınıf mevcudu değişkenlerine göre karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde t-testi, tek yönlü varyans analizi, Kruskall Wallis H, Mann Whitney ve LSD testleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, programda öngörülen kazanımlar, kapsam, eğitim durumu ve değerlendirmenin uygulamada “çok” düzeyinde etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, il değişkeni bakımından öğretmen görüşleri arasında anlamlı farklılık ortaya çıkarken, sınıf mevcudu değişkenine göre ise çıkmamıştır.


ABSTRACT
The aim of this study is to determine the effectiveness of the new primary school Science and Technology curriculum in practice based on teachers’ opinions. For that aim, a 32 item Likert style Science and Technology Curriculum Scale was developed. The population includes 383 classroom teachers working at 64 pilot schools where the new Science and Technology Curriculum was trialled in İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Van, Hatay, Samsun and Bolu cities. The data were analyzed by using independent samples t test, one way ANOVA, Kruskall Wallis H, Mann Whitney U and LSD tests. According to the results obtained from the study, it was determined that the learning attainments, content, teaching-learning activities and evaluation were effective at “much” level. While statistically significant difference was found among the teachers’ views in terms of city variable, no significant difference was found in terms of student number variable.


ANAHTAR KELİMELER: ilköğretim, fen ve teknoloji dersi öğretim programı, program geliştirme


KEYWORDS: primary school, science and technology curriculum, curriculum development

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education