PISA 2009’a Göre Okuma Becerisi ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi


Identifying the Relationship between the Reading Literacy and Learning Strategies According to PISA 2009


Öğr. Gör. Gülşen TAŞDELEN TEKER, Eğit.Öğret. Planlamacısı Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK & Okt. Dr. Melek Gülşah EROĞLU


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki 15 yaş öğrencilerinin Uluslararası Öğrenci Başarı Belirleme Programındaki (PISA) okuma becerisini etkilediği düşünülen öğrenme stratejilerinin incelenmesidir. Çalışmada öğrenme stratejileri arasında; keşfetme, kontrol ve ezberleme stratejileri yer almaktadır. Bu değişkenler yapısal eşitlik modeli analizlerinde kullanılmıştır. Çalışma kapsamında oluşturulan model için elde edilen analiz çıktıları, standart değerlerden yola çıkılarak uyum iyiliği değerleri bakımından karşılaştırılmış ve model-veri uyumunun sağlandığı görülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre keşfetme, kontrol ve ezberleme stratejileri değişkenleri ve okuma becerisine ait başarı değişkeni arasındaki ilişkilerin tümü anlamlı çıkmış olup bu değişkenler okuma becerisi başarısının %30’unu açıklamıştır.


ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the learning strategies that affect reading literacy of 15-year-old Turkish students in Programme for International Student Assessment (PISA). Elaboration, control, and memorization strategies are defined as learning strategies. These variables are used to conduct structural equation modeling. In the study, the designed model’s goodness of fit indexes are good enough according to standard values of fit indexes. According to research results, all the relations between elaboration, control, and memorization strategies and reading literacy are meaningful. The findings of the study indicate that 30% of the reading literacy could be explained by these observed variables.


ANAHTAR KELİMELER: Uluslararası öğrenci başarı belirleme programı (PISA), okuma becerisi, öğrenme stratejileri, yapısal eşitlik modeli (YEM)


KEYWORDS: Programme for international student assessment (PISA), reading literacy, learning strategies, structural equation modeling (SEM)

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education