FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE YARATICILIĞIN ERİŞİ VE TUTUMA ETKİSİ


THE EFFECTS OF THE CREATIVE APPROACH IN THE SCIENCE TEACHING ON ACHIEVEMENT AND ATTITUDE


Yrd. Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ


ÖZET
Bu araştırmada fen bilgisi öğretiminde yaratıcılık yaklaşımının erişiye ve tutuma etkisine bakılmıştır. Araştırma Eskişehir ilinde bulunan Suzan Gürcanlı İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencilerinden iki grup üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada kontrol gruplu ön test son test deseni kullanılmıştır. Kontrol grubunda geleneksel öğretim, deney grubunda yaratıcılık yaklaşımı uygulanmıştır. Nicel verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma ve bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular şöyle özetlenebilir. Fen bilgisi dersinde yaratıcılık yaklaşımının uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol grubu arasında erişi ve tutum ortalamaları bakımından deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur.


ABSTRACT
In this research, the effects of the creative approach in the science teaching on achievement and attitude were examined. The research was carried out on two different groups of the sixth class pupils of Suzan Gürcanlı Primary School in Eskişehir. Pre and post-test with control group design were applied in the research. While the conventional teaching approach was implemented in the control group, the creative approach was implemented in the experimental group. In the analysis of the quantitative data, mean, standart deviation and the t test in independent groups were used. The findings can be summarized as follows: A significant difference was found in the means of the tatal gain scores between the creative approach treated in the science course experimental group and the conventional teaching approach treated in the science course group. The means of the experimental group was better than the control group.


ANAHTAR KELİMELER: yaratıcılık yaklaşımı, erişi, tutum, fen bilgisi


KEYWORDS: creative approach, achievement, attitude, science

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education