THE ADAPTATION STUDY OF THE BRACKEN BASIC CONCEPT SCALE-REVISED FORM FOR SIX-YEAR-OLD CHILDREN


BRACKEN TEMEL KAVRAM ÖLÇEĞİ-GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ FORMUNUN ALTI YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN UYARLAMA ÇALIŞMASI


Arş. Gör. Aynur BÜTÜN AYHAN & Prof. Dr. Neriman ARAL


ÖZET
Bu araştırma Bracken (1998) tarafından geliştirilen Bracken Temel Kavram Ölçeği-Gözden Geçirilmiş formunun Türk çocuklarının kavram gelişimlerini değerlendirmesinde kullanılabilirliliğini incelemek amacıyla planlanmıştır. Geçerlik ve güvenirlik çalışması için ölçek altı yaş grubundaki çocuklara uygulanmıştır. Ölçeğin geçerliği ölçüt geçerliği ile güvenirliği ise Kuder Richardson 20 katsayısı ve test-tekrar test korelasyonu ile analiz edilmiştir. Güvenirlik çalışmaları sonucunda Bracken Temel Kavram Ölçeği -Gözden Geçirilmiş Formu alt testleri için Kuder Richardson 20 katsayısının .54- .91 arasında değiştiği belirlenmiştir. Ölçeğin zamana bağlı kararlı ölçümler verip vermediğini değerlendirmek için test-tekrar test korelasyonu hesaplanmış ve okul olgunluğu puanı için korelasyon .84, toplam kavram puanı için ise .87 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin ölçüt geçerliği çalışmalarında öğretmen değerlendirmeleri esas alınmış ve Bracken Temel Kavram Ölçeği -Gözden Geçirilmiş Formu’na göre kavram gelişimleri zayıf ve iyi olan çocukların öğretmenler tarafından da iyi ve zayıf olarak değerlendirildikleri saptanmıştır. Elde edilen bulgular Bracken Temel Kavram Ölçeği -Gözden Geçirilmiş Formu’nun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.


ABSTRACT
This study has been designed to analyse the potential use of the Bracken Basic Concept Scale-Revised developed by Bracken (1998) in order to assess the concept development of Turkish children. For the validity and reliability analyses, the scale was administered to six-year old children. The validity of the scale was analysed by means of criteria validity and the reliability was analysed by the Kuder Richardson 20 coefficient and the test-retest correlation. The results of the reliability analysis indicate that the subtests of the scale have the scores between .54 and .91 for the Kuder Richardson 20 coefficient. To evaluate whether the scale provides time-dependent measurements or not, the test-retest correlation was calculated and the school readiness correlation was found to be .84, and the total concept score was .87. For the criteria validity of the scale, teacher assessments were taken as the basis and it was determined that those children whose concept development was poor and good according to the Bracken Basic Concept Scale-Revised, was also poor and good according to the teachers. The findings obtained clearly state that this scale is a valid and reliable tool to analyse the development of concept in Turkish children.


ANAHTAR KELİMELER: Bracken Temel Kavram Ölçeği, kavram, kavram gelişimi


KEYWORDS: Bracken Basic Concept Scale, concept, concept development.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education