MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BENİMSEDİKLERİ ÖĞRETMEN MODELİNE İLİŞKİN BAZI İPUÇLARI


SOME CLUES REGARDING TO TEACHER MODEL ADOPTED BY PRESERVICE MATHEMATICS TEACHERS


Prof. Dr. Adnan BAKİ & Arş. Gör Tuba GÖKÇEK


ÖZET
Öğretmenlerin düşünce ve inançları ile ilgili literatür derinlemesine incelendiğinde düşünce ve inançla, öğretmenin sınıf içi uygulamaları arasında doğrudan bir ilişki olduğu ortaya çıkmaktadır. Çok özel olarak, matematik öğretmenlerinin “öğretmenin rolü” ve “matematik öğretimi” ile ilgili düşünce ve inanışları gerçek ortamlardaki öğrenme etkinliklerini şekillendirmektedir. Bu araştırma, matematik öğretmeni adaylarının öğretmenin rolünü nasıl gördüklerini ve matematik öğretme’nin onlar için ne anlama geldiğini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla, K.T.Ü Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Bölümü son sınıfta okuyan öğretmen adaylarına yarı yapılandırılmış bir anket formu uygulanmıştır. Formda öğretmen adaylarına çeşitli meslek grubu isimleri verilerek, onlardan kendi öğretmen modellerine en uygun olan meslekleri önem sırasına göre sıralamaları istenmiştir. Formun ikinci kısmında ise öğretmen adaylarından sıralamalarının gerekçelerini açıklamaları istenmiştir. Bu yolla, onların zihinlerinde oluşturdukları öğretmen modeli ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Yeni müfredat çalışmalarının öngördüğü öğretmen profiliyle araştırmaya katılan öğretmen adaylarının öğretmen modelinin örtüşüp örtüşmediğine yönelik sonuçlar çıkarılarak tartışılmış ve öğretmen eğitimi ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.


ABSTRACT
The literature on teachers’ beliefs and ideas suggest that there is a direct relationship between teachers’ beliefs and their classroom practices. In particular, mathematics teachers’ beliefs and ideas about teacher’ role and mathematics teaching shape learning activities in real environments. This study aimed to determine how pre-service teachers perceive teachers’ role and what the meaning of teaching according to them. For this purpose, semi-structured survey form applied to senior pre-service teachers from Elementary and Secondary Mathematics Education Department at K.T.U. In the form, several job names were given to teacher candidates and they were asked to arrange those names in the order that best fit into their teacher model. Then, pre-service teachers explained the reasons for their arrangements. In this way, teacher model building in their’ minds tried to be revealed. Some conclusions were drawn about how pre-service mathematics teachers profile matched with the one provided by new curriculum.


ANAHTAR KELİMELER: öğretmen adayları, öğretmenin rolü, inanç ve düşünceler, yeni müfredat


KEYWORDS: preservice teachers, teachers’ role, beliefs and ideas, new curriculum

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education