7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞMELER KONUSUNU ANLAMALARINDA İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMENİN ETKİSİ


THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING TO GRADE 7 STUDENTS’ UNDERSTANDING OF PHYSICAL AND CHEMICAL CHANGES TOPIC


Prof. Dr. Basri ATASOY, Öğrt. Esra GENÇ, Arş. Gör. Hakkı KADAYIFÇI & Öğr. Gör. Hüseyin AKKUŞ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, 7. sınıf öğrencilerin fiziksel ve kimyasal değişmeler konusundaki yanlış kavramalarını belirlemek ve öğrencilerin mantıksal düşünme yetenekleri ile okuduğunu anlama yeteneklerini kontrol altına alarak konuyu anlamalarında işbirlikli öğrenme ile geleneksel öğretim yaklaşımının etkilerini karşılaştırmaktır. Araştırma Gümüşhane’deki Taşlıca Vali Şimşek ve Cumhuriyet İlköğretim Okullarında, 7. sınıf 46 öğrenci üzerinde yapıldı ve 2003-2004 öğretim yılı güz döneminde toplam dört haftalık bir sürede tamamlandı. Araştırma deseni olarak öntest-sontest kontrol grubu deneysel desen kullanıldı. Deney grubunda dersler işbirlikli öğrenme, kontrol grubunda ise geleneksel yaklaşımla işlendi. Uygulama öncesinde öğrencilere Mantıksal Düşünme Yeteneği Testi (MDYT), Okuduğunu Anlama Yeteneği Testi (OAYT) ve Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler Kavram Testi (FKDKT); ve çalışma sonunda yine FKDKT uygulandı. FKDKT sonuçlarına göre öğrencilerdeki yanlış kavramalar belirlendi ve toplam 12 öğrenciyle yapılan mülakatlarla öğrencilerin konu hakkındaki düşünceleri derinlemesine incelendi. Araştırmada ele alınan diğer değişkenler kontrol altına alındığında öğrencilerin bu konuyu anlamalarında işbirlikli öğrenmenin geleneksel yaklaşımdan daha etkili olduğu tespit edildi.


ABSTRACT
The aim of this study is to identify misconceptions of some 7th grade students about physical, chemical changes, and controlling students’ logical thinking and reading comprehension skills, to compare effects of cooperative learning approaches to traditional teaching on their understanding of subject. Research was administered to 46 7th grade students in Gümüşhane-Taşlıca Vali Şimşek and Cumhuriyet Primary Schools; and completed in four weeks in the first term of 2003-2004. As research design, pre-post-test control group design was used. In experimental group, lessons were taught with cooperative learning; however, in control group, with traditional approaches. MDYT, OAYT and FKDT were administered as pre-tests; and FKDT was re-administered in the end. According to FKDT results, misconceptions were identified and with the interviews applied to 12 students, students’ ideas on subject were investigated in detail. Controlling other factors, cooperative learning was found more effective than traditional teaching approach on students’ understanding the subject.


ANAHTAR KELİMELER: fen eğitimi, fiziksel ve kimyasal değişme, yanlış kavrama, işbirlikli öğrenme


KEYWORDS: science education, physical and chemical change, misconception, cooperative learning

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education