Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bazı Kişisel Değişkenlere Göre İncelenmesi


Developing Social Media Use Purposes Scale and Examining Based on Some Personal Variables


Yrd. Doç. Dr. Esra ŞİŞMAN EREN


ÖZET
Bu araştırmanın iki temel amacı vardır. Birincisi, ortaokul ve lise öğrencilerinin sosyal medyayı kullanım amaçlarını belirlemek için geçerliği ve güvenirliği sağlanmış bir ölçek geliştirmektir. İkincisi ise öğrencilerin sosyal medyayı kullanım amaçlarını, bazı kişisel değişkenlere (cinsiyet, yaş, öğrenim düzeyi, okul türü, internet kullanım yılı ve internet kullanım süresi) göre incelemektir. Araştırma, 2011-2012 öğretim yılında, Eskişehir’de ortaokul veya lisede eğitim gören 388 öğrenci ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen “sosyal medya kullanım amaçları ölçeği” ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda kişiler arası etkileşim ve ders hazırlığı olmak üzere iki boyutlu, geçerliği ve güvenirliği sağlanmış, 12 maddelik bir ölçek geliştirilmiştir. Araştırma bulgularına dayalı olarak öğrencilerin sosyal medyayı kullanım amaçlarının internet kullanım yılı ve okul türü değişkenlerine göre her iki boyutta da farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin cinsiyetlerine, günlük ve haftalık internet kullanım sürelerine göre kişiler arası etkileşim boyutunda; yaş ve öğrenim düzeylerine göre ise ders hazırlığı boyutunda farklılaşma olduğu belirlenmiştir. Bulgular doğrultusunda sosyal medyanın öğretme-öğrenme sürecinde kullanılabilirliği tartışılmış ve önerilere yer verilmiştir.


ABSTRACT
This study has two basic purposes. First of all, the study was carried out to develop a valid and reliable scale to determine the elementary and high school students’ purpose of social media use. The secondary purpose was to examine the students’ purposes of social media use in terms of certain variables (gender, age, level of education, school type, Internet use time and Internet use duration). The study was conducted with 388 students from elementary and high schools in the city of Eskişehir in the academic year of 2011-2012. For data collection, the scale for social media use purposes developed by the researcher and personal information form were used. As a result, a 12-item valid and reliable scale with two dimensions (interaction between individuals and preparation for the course) was developed. Based on the research findings, it was revealed that the students’ purposes of social media use differed in both dimensions with respect to the variables of Internet use time and school type. In addition, it was also found out that there were differences in the dimension of interaction between individuals with respect to gender and daily and weekly Internet use durations as well as in the dimension of preparation for the course with respect to the participants’ age and level of education. In line with the findings obtained, usability of social media in the teaching-learning process was discussed, and several related suggestions were put forward.


ANAHTAR KELİMELER: Sosyal medya, kullanım amaçları, ortaokul, lise, öğrenci


KEYWORDS: Social media, purposes of social media use, elementary school, high school, student

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education