İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİLERİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA


AN INVESTIGATION ON THE ELEMENTARY TEACHERS’ KNOWLEDGE ABOUT AIR POLLUTION ISSUES


Assist. Prof. Dr. Özgül YILMAZ-TÜZÜN, Assist. Prof. Dr. Gaye TEKSÖZ TUNCER & Res. Ast. Murat AYDEMİR


ÖZET
Bu çalışmanın amacı ilköğretim öğretmenlerinin hava kirliliği, ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları ve temiz enerji kaynakları hakkında sahip oldukları bilgilerin belirlenmesidir. Hava kirliliği bahsedilen kavramlarla birlikte incelenerek konu hakkında genel bir durum ortaya çıkarılmak istenmiştir. Çalışmaya Ankara’da 91 okulda çalışan 183 öğretmen katılmıştır. Elde edilen veriler nicel istatistik teknikleri ve doküman analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Sonuçlara göre öğretmenlerin %50 sinin kava kirliliğinin sebepleri hakkında yeterli bilgileri olmadığı ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin temel hava kirleticileri, CO2, CH4, SO2 ve NOX, hakkında bilgileri olmakla beraber bunların hava kirliliğine nasıl neden olduklarını bilmemektedirler. Temiz enerji kaynakları hakkındaki bilgileri ise oldukça yeterli bulunmuştur, bunun nedeni olarak Türkiye’nin sahip olduğu coğrafik özellikleri (güneşli mevsimlerin olması, yarım ada olması, yeraltı sularının olması) düşünülmüştür.


ABSTRACT
The aim of this study was to determine the elementary teachers’ knowledge about air pollution. Ozone depletion, global warming, acid rain, and renewable energy were also addressed in this study to get holistic picture about air pollution. A total of 183 teachers from the 91 schools in Ankara participated to the study. The data obtained were analyzed by means of both quantitative statistical and document analyses techniques. Results revealed that majority of the teachers have an idea about the basic air pollutants and the air pollution problem it causes, like CO2, CH4, SO2 and NOX, they do not seem as having an in depth knowledge about the air pollutants and corresponding air pollution problems. Teachers’ knowledge about renewable energy was quite satisfactory. It was argued that geographical nature of Turkey (having sunny seasons, being a peninsula, and having spring waters) improved teachers’ knowledge about renewable energy sources.


ANAHTAR KELİMELER: çevre eğitimi; çevre bilgisi; ilköğretim öğretmenleri; küresel ısınma; ozon tabakasında incelme


KEYWORDS: environmental education; environmental knowledge; elementary teachers; air pollution; global warming; ozone depletion

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education