BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ İLGİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ


ANALYSIS OF BIOLOGY TEACHER CANDIDATES’ OCCUPATIONAL INTERESTS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES


Doç. Dr. Melek YAMAN, Yrd. Doç. Dr. Cem GERÇEK & Prof. Dr. Haluk SORAN


ÖZET
Bir mesleğe duyulan ilgi, üniversite eğitimi sırasında öğrenimi tamamlama, öğrenim görülen alanı değiştirme kararı, öğrenim süreci ile ilgili memnuniyet, akademik başarı gibi pek çok bakımdan etkili olabilmektedir. Bu çalışmada, biyoloji öğretmen adaylarının “öğretmenlik mesleğine” yönelik ilgileri incelenmiştir. Araştırma betimsel niteliktedir. Araştırmanın çalışma grubunu 2006-2007 öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 137 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen öğretmenlik mesleğine yönelik ilgi ölçeği kullanılmıştır. Ölçek Birey-Obje kuramı esas alınarak geliştirilmiştir. Duygusal unsurlar, değersel unsurlar, epistemik unsurlar ve içsel motivasyon olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır. Araştırma sonucunda biyoloji öğretmen adaylarının mesleki ilgilerinin yüksek olduğu, ilginin epistemik unsurlar dışında kalan diğer boyutlarda cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği, mesleki ilginin son sınıf öğrencilerinde en yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca mesleki ilgi ve akademik başarı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.


ABSTRACT
The interest felt towards a profession can have influence on many aspects of one’s academic life including fulfilling the college degree requirements, the decision to change the subject being studied, satisfaction with the learning process and academic success. This study investigates the extent to which the pre-service teachers of biology are interested in their teaching profession. The study is of a descriptive nature. The study sample of the research comprised 137 teacher trainees studying in the Department of Biology Education at Hacettepe University in the 2006-2007 Academic Year. The data collection tool used was the Teaching Profession Interest Scale developed by the present researchers. The scale was developed based on person-object theory. The instrument consists of four dimensions, namely emotional dimension, valuesrelated dimension, epistemic dimension and intrinsic motivation dimension. The results of the research indicate that the professional interest of the biology teacher candidates is high, that the interest does not exhibit any differences vis-à-vis gender in the dimensions other than the epistemic factors and that the professional interest is at the highest level among final year students. Furthermore, a statistically significant relationship is identified between professional interest and academic success.


ANAHTAR KELİMELER: ilgi, öğretmenlik mesleği, Birey-Obje kuramı, öğretmen adayı


KEYWORDS: interest, teaching profession, person-object theory, teacher trainees

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education