ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÜVENGENLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ


ASSERTIVENESS LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS


Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN-ACAR, Ahu ARICIOĞLU, Filiz GÜLTEKİN & Dilek GENÇTANIRIM


ÖZET
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin güvengenlik düzeylerini cinsiyet, üniversiteye giriş puan türü, yaşamın çoğunun geçirildiği yerleşim birimi ve anne-baba tutumu değişkenleri açısından incelemektir. Araştırma grubunu Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu, 2006-2007 Yaz dönemi hazırlık öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada bağımlı değişken olan güvengenliğin belirlenmesinde Voltan-Acar Kendini Belirleme Ölçeği; bağımsız değişkenlerin belirlenmesinde ise araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler, ikili karşılaştırmalar için t testi; çoklu karşılaştırmalar için tek yönlü varyans analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre üniversite öğrencilerinin güvengenlik düzeylerinin cinsiyet, üniversiteye giriş puan türü, yaşamın çoğununun geçirildiği yerleşim birimi açısından anlamlı farklılık göstermediği; ana-baba tutumları açısından demokratik ana-baba tutumu lehine anlamlı farklılık gösterdiği sonucu elde edilmiştir. Araştırma bulguları alan yazında daha önce yapılan araştırma bulguları ile tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.


ABSTRACT
The aim of this study is to investigate assertiveness of the university students according to their major, kind of ÖSS point, their hometown their mother’s-father’s attitudes.. The participants of the study were Hacettepe University Foreing Languages School students who attended the summer school in 2006-2007 school year.. Voltan- Acar Assertiveness Scale was administered to determine dependent variable of the study and a questionanaire which was developed by the researhers was utilized to determine the independent variables. SPSS 13 software was used to analyze the data of the study. To compare the dyadic groups t test and to compare the multiple groups one way ANOVA were used. According to the results, the assertiveness levels of the university students significant difference were not found between gender, the OSS points and the place which the students spent most of their lives . There was a significant difference in favor of democratic parental attitude when the assertiveness level of the students were compared. The findings were discussed in the light of the literature.


ANAHTAR KELİMELER: güvengenlik, üniversite öğrencileri, Voltan-Acar Kendini Belirleme Ölçeği


KEYWORDS: assertivenes, university students, Voltan-Acar Assertiveness Scale

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education