ADAY ÖĞRETMENLERİN SINIF DİSİPLİNİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİ İLE UYGULAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ


THE RELATIONSHIP BETWEEN TRAINEE TEACHERS’ VIEWS AND PRACTICES RELATED TO CLASSROOM DISCIPLINE


Assist. Prof. Dr. Eda ÜSTÜNEL


ÖZET
Bu çalışma, İngiliz dili öğretmen adaylarının, ilköğretim düzeyinde kalabalık sınıflarla başa çıkılması, küçük yaştaki öğrenci sınıfında olumlu bir ortam oluşturulması ve çocukların dikkatinin toplanması gibi disiplin sorunları hakkındaki görüşleri ile bu görüşlerin sınıf ortamında ne derece uygulandığını tartışmaktadır. Veriler, bir buçuk yıl boyunca anket toplama, günce tutma, tartışma oturumları ve sınıf gözlemi yöntemleriyle toplanmıştır. Anketler, aday öğretmenlerin bu üç disiplin sorununun çözümü hakkındaki görüşlerini yansıtmaktadır. Aday öğretmenler dördüncü yıllarında, bu üç disiplin sorunuyla başa çıkarken güçlü ve zayıf yanlarını düzenli olarak yazdıkları öğretim güncesi tutmuşlardır. Bu günceler, araştırmacı ile her hafta düzenlenen tartışma oturumlarında paylaşılmıştır. Staj okullarına giden aday öğretmenlerin sınıf uygulamaları, staj öğretmeni ve araştırmacı tarafından gözlemlenmiştir. Veriler, bir öğretmen adayının öğretmenlik deneyimine ne kadar çok sahip olursa, o kadar iyi düzeyde görüşlerini sınıf uygulamasına yansıttığı sonucuna varmaktadır.


ABSTRACT
This paper discusses the relationship between English language trainee teachers’ views on how to deal with large classes at the primary school level, create a positive environment in young learners’ classroom and hold young learners’ attention, and how far their views are reflected in classroom practice. The data were collected by means of questionnaires, tutor logs, discussions (development sessions) and classroom observations over one and a half academic year. The questionnaires shed light on the views of trainees on how to deal with three discipline problems. In their fourth year, trainees systematically wrote tutor logs about their strengths and weaknesses in dealing with these discipline problems and discussed their logs with the researcher at weekly scheduled discussion sessions. Classroom practices were observed by the mentor and researcher at placement schools. The data show that the more teaching experience a trainee has the better his/her views are reflected in classroom practice.


ANAHTAR KELİMELER: sınıf içi disiplin sorunları, öğretmen görüşleri, sınıf uygulaması, küçük yaştaki öğrenciler, İngiliz dili öğretmeni eğitimi


KEYWORDS: classroom discipline problems, teacher views, classroom practice, young learners, English language teacher education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education