ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ TEKNİĞİ TEMELLİ EĞİTİMİN MATEMATİKTE AKADEMİK BAŞARI VE ÖZYETERLİĞE ETKİSİ


THE EFFECT OF STUDENTS TEAMS-ACHIEVEMENT DIVISIONS METHOD BASED INSTRUCTION ON MATHEMATICS ACADEMIC ACHIEVEMENT AND SELF-EFFICACY


Yrd. Doç. Dr. Alattin URAL, Prof. Dr. Aysun UMAY & Prof. Dr. Ziya ARGÜN


ÖZET
Bu çalışmada, Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri tekniğiyle yapılan işbirlikli öğretim ile geleneksel yöntemlerle yapılan öğretimin, akademik başarı ve matematik özyeterlik açısından yaratacağı farkları ve nedenlerini belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırma, 2005–2006 öğretim yılında, Ankara’da bulunan bir Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören dokuzuncu sınıf öğrencilerinin “bağıntı, fonksiyon ve işlem” ünitesinin işlendiği sekiz haftalık öğretim sürecinde yürütülmüştür. Araştırmanın deneysel bölümü için ön-test, son-test deney ve kontrol gruplu desen, nitel bölümü için ise yüz yüze görüşme tekniği ve kompozisyon yazdırma yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin matematik başarısını ölçmek için çoktan seçmeli Matematik Başarı Testi, matematik özyeterliğini ölçmek için ise Umay tarafından geliştirilen ölçekten faydalanılmıştır. Bunların yanısıra Matematik Başarı Testi ve Matematik Özyeterlik Ölçeği toplam fark puanları sıralamasında alt veya üst uçlarda yer alan öğrencilerle, yarı yapılandırılmış görüşme kılavuzu kullanılarak bireysel görüşmeler yapılmıştır. Nicel veriler bağımsız gruplar t-testi ve nitel veriler ise betimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. İşbirlikli öğrenme, öğrencilerin matematik başarısını ve özyeterliğini artırmada istatistiksel olarak anlamlı fark yaratmıştır.


ABSTRACT
Aim of this research is to examine effect of STAD (Student Teams-Achievement Divisions) and traditional learning on achievement and self-efficacy in mathematics. Two ninth classes have been randomly selected for treatment and control. The concepts of relation, function and operation were taught over an eight week-period in both groups by the researcher. Quantitative research design was pretest-posttest. We used “Mathematics Achievement Test” and “Scale of Mathematics Self-Efficacy” to measure students’ achievement and self-efficacies. We observed that there was a statistical significant difference on students’ achievement scores (t(58)=3,91, p<,001) and self-efficacy scores (t(58)=2,289, p<,05) in favor of treatment group. Individual interviews with some students in treatment group have been made and all students’ written options in treatment group have been collected to determine the reasons of this effect. These datas have been analyzed using descriptive method.


ANAHTAR KELİMELER: işbirlikli öğrenme, öğrenci takımları başarı bölümleri tekniği, matematik özyeterlilik.


KEYWORDS: cooperative learning, the students teams-achievement divisions method, mathematics self efficacy

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education