ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KENDİNİ TOPARLAMA GÜCÜNÜN İÇSEL KORUYUCU FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ


THE RELATIONSHIPS BETWEEN RESILIENCE AND INTERNAL PROTECTIVE FACTORS IN UNIVERSITY STUDENTS


Yrd. Doç. Dr. Şerife TERZİ


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerine göre kendini toparlama gücü düzeylerinin farklı olup olmadığını ortaya koymak, içsel koruyucu faktörlerin (iyimserlik, özyeterlik, problem çözme odaklı başa çıkma stratejisi) kendini toparlama gücünü ne ölçüde yordayabildiklerini belirlemektir. Araştırmaya Gazi Üniversitesinde öğrenim gören 264 öğrenci katılmıştır ve öğrencilere Risk Faktörlerini Belirleme Listesi, Kendini Toparlama Gücü Ölçeği, Yaşam Yönelimi Testi, Genelleştirilmiş Özyeterlik Ölçeği ve Stresle Başa Çıkma Tutumları Envanteri’nin Aktif Planlama alt ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde t testi, Pearson korelasyon katsayısı ve standart çoklu regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin kendini toparlama gücü puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği, toplam grup ile kız ve erkeklerde kendini toparlama gücü puanları ile iyimserlik, özyeterlik ve problem çözme başa çıkma stratejisi puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. Ayrıca regresyon analizi sonuçları, toplam grup ile kız ve erkeklerde iyimserlik, özyeterlik ve problem çözme odaklı başa çıkma stratejisi değişkenlerinin kendini toparlama gücü üzerinde anlamlı birer yordayıcı olduklarını göstermektedir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to identify gender differences on the resilience and also, to determine at which level internal protective factors predict the level of resilience. The sample of the study is consisted of 264 college students from Gazi University. To the students participated in the study, The List of Determining Risk Factors, Resilience Scale, Life Orientation Test, Generalized Self Efficacy Scale and Active Planning Subscale of The Attitudes of Coping With Stress Inventory have been used. Data were analyzed by using t-test, Pearson’s product moment correlation coefficients and multiple regression analysis. The results of t-test indicate that students’ resilience does not differ significantly by gender. In this research, significant positive correlations between resilience, optimism, self efficacy and problem solving coping total scores were observed for total sample and girls and boys. The results of multiple regression analysis have indicated that optimism, self efficacy, problem solving coping are the significant predictors of resilience for total sample and girls and boys.


ANAHTAR KELİMELER: kendini toparlama gücü, iyimserlik, özyeterlik, başa çıkma.


KEYWORDS: resilience, optimistic, self-efficacy, coping with stress.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education