BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA


A QUALITATIVE STUDY ON DETERMINING BIOLOGY TEACHER TRAINEES' LEARNING STRATEGIES


Arş. Gör. Güntay TAŞÇI, Doç. Dr. Arif ALTUN & Prof. Dr. Haluk SORAN


ÖZET
Bu araştırmada biyoloji öğretmen adaylarının öğrenme stratejileri incelenmiştir. Araştırmanın teorik temelleri bellek ve bilgi işleme kuramlarına dayanmaktadır (Kuram çeşitlemesi). Araştırma ile biyoloji öğretmen adaylarının, biyoloji öğrenirken hangi öğrenme stratejilerini, hangi sıklıkta kullandıklarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu çalışma nitel araştırma deseni olan olgu bilim deseninde planlanmıştır. Veri toplama amacı ile problem merkezli görüşme tekniği kullanılmıştır. Bunun yanı sıra, gözlem ve doküman inceleme teknikleri ile veri çeşitliliği sağlanmıştır. Verilerin analizi Nvivo 7 nitel veri analizi programı ile gerçekleştirilmiştir. Sonuçta, öğrencilerin literatürde tanımlanan öğrenme stratejilerini, öğrenme süreçlerinde kullandıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin derinlemesine öğrenme stratejilerini %32.6 yoğunlukta, dikkat stratejilerini ise %38.1 yoğunlukta ifade ettikleri görülmektedir. Üst biliş öğrenme stratejileri ise %7.73 yoğunlukta öğrenciler tarafından ifade edilmiştir.


ABSTRACT
This study investigates biology teacher trainees’ learning strategies. Theoretical background of this study is based on memory and information processing theories. It is aimed to describe which and how often learning strategies are employed by biology teacher trainees when learning biology. The research design is qualitative phenomenological research in nature. Data were gathered through problem-centered (structured) interviews. In addition, triangulation of data sources was maintained by including observation and document analysis techniques. Data were analyzed through NVivo7 qualitative analysis software. The findings indicate that students’ learning strategies go parallel with the strategies in the literature. Students indicated that they used deep-level learning processing strategies as %32.6; attention strategies as %38.1; and, metacognitive strategies as %7.73.


ANAHTAR KELİMELER: biyoloji öğrenme, öğrenme stratejileri, bellek, içerik analizi.


KEYWORDS: biology learning, learning strategies, memory, content analysis.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education