İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYARLARIN ÖĞRENME/ÖĞRETME SÜRECİNDE KULLANIMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ


ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ AND TEACHER CANDIDATES’ OPINIONS ABOUT COMPUTER USE IN LEARNING/TEACHING PROCESS


Yrd. Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Cenk AKBIYIK & Arş. Gör. Mehmet BULUT


ÖZET
Teknoloji günümüzde günlük yaşamın her alanına girmiş durumdadır. Teknolojik uygulamaların en yaygın kullanım alanı buldukları alanlardan biri de eğitim olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmalara göre bilgisayar kullanımı konusunda öğretmenlere verilen eğitimler onların bilgisayar kullanmaları ve öğretim davranışları üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Bu çalışmada ilköğretim öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının bilgisayar kullanma durumları, bilgisayarın rolü ve bilgisayarın eğitimde kullanımı ile ilgili görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının bilgisayarların öğrenme/öğretme sürecinde kullanımıyla ilgili görüşlerini ortaya koymaya yönelik betimsel bir çalışmadır. Çalışma grubu 51 öğretmen ve 56 öğretmen adayından oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak 2 ayrı anket kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde yüzde, frekans hesabı ve ortalama kullanılmıştır. Bulgulara göre, öğretmenler bilgisayar kullanmayı daha çok bir hizmet-içi eğitim kursuna giderek öğreniyorlarken öğretmen adayları bu işi kendi kendilerine ve yakın çevrelerinden yardım alarak yapmayı tercih etmektedirler. Yine bulgulara göre öğretmen adayları bilgi teknolojilerini öğretmenlere göre daha üst düzeylerde kullanmaktadırlar.


ABSTRACT
In today’s world technology has been part of everyday life. Education is the field where technological applications are most applicable. Research claims that training offered to teachers in the use of computers positively change their teaching behaviors and their use of computers. The purpose of this study is to explore the self-reported perceptions of a selected group of teachers and teacher candidates on the use of computers in learning/teaching process through the survey method. The study group consists of 51 teachers, and 56 teacher candidates. In analyzing data percentages, frequencies, and means were used. Findings indicate that while teachers prefer to take in-service training courses to learn about computers, teacher candidates learn about computers through trail-error and through getting help from friends. Findings also show that teacher candidates use IT more frequently than teachers.


ANAHTAR KELİMELER: Öğrenme/öğretme sürecinde bilgisayar kullanımı, öğretmen adaylarının görüşleri, öğretmen görüşleri


KEYWORDS: Use of computers in learning/teaching process, perceptions of teacher candidates, teachers’ perceptions

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education