Fen-Edebiyat Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Alan Eğitimine ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi


Examining the Views of First Year University Students in Faculty of Science and Literature about Field Education and Teaching Profession


Doç. Dr. Feridun SEZGİN , Dr. Serkan KOŞAR, Arş. Gör. Emre ER & Arş. Gör. Fatih ŞAHİN


ÖZET
Bu araştırmanın amacı eğitim fakültelerinde öğrenim görmek isteyen, ancak zorunlu olarak fen veya edebiyat fakültelerine kayıt yaptıran öğrencilerin alan eğitimine ve öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşlerini incelemektir. Belirli bir olguya ilişkin yaşantı ve anlamları betimlemek amaçlandığından, bu çalışmanın bir olgubilim araştırması olduğu söylenebilir. Çalışma grubunda tipik durum örneklemesi ve ölçüt örnekleme yöntemleriyle belirlenen ve Gazi Üniversitesi Fen ve Edebiyat fakültelerinde öğrenim gören 59 öğrenci yer almaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların önemli bir bölümü, pedagojik formasyon eğitimini eğitim fakültelerinin, alan eğitimini ise fen-edebiyat fakültelerinin daha iyi yürüttüğünü ifade etmektedir. Katılımcıların büyük bir bölümü öğretmenlik mesleğini saygın bir meslek olarak algılamakta ancak istihdam politikalarındaki belirsizliğe dikkat çekmektedir. Ortaöğretim alan öğretmenliği için eğitim fakültelerine öğrenci alınmaması durumunu ise fen ve edebiyat fakülteleri için bir fırsat olarak değerlendirenlerin yanında en iyi öğretmenin eğitim fakültelerinde yetişeceğini düşünerek bu durumu bir tehdit olarak algılayanlar da mevcuttur. Araştırmanın sonuçlarına göre, eğitim fakültelerinin daha nitelikli bir eğitim vermesi için programlarının güncellenmesi gerektiği, öğretmenlik mesleğinde istihdam sorununun önüne geçmek için Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğinin geliştirilmesi, eğitim fakülteleri ile fen ve edebiyat fakültelerinin alan eğitimi bağlamında daha fazla iş birliği yapmalarının teşvik edilmesi gibi öneriler sunulmuştur.


ABSTRACT
The aim of this study was to examine the views of first year university students that enrolled compulsory in the faculty of science and literature but who wish to study in faculties of education about field education and teaching profession. This study used a phenomenological design in order to obtain rich data on a particular case. A total of 59 students who enrolled in Gazi University Faculty of Science and Literature were selected for the study using criterion sampling and typical sampling. According to results of the study a significant proportion of the participants stated that pedagogical training can be better performed in faculty of education and field training can be better performed in faculty of sciences and literature. A large proportion of respondents perceived teaching as a respectable profession, but draw attention to the uncertainty of current teacher employment policy. Participants have a dilemma on faculty of science and literature is the only way for teacher training, that their perceptions on this issue containing both an opportunity for their faculty and a threat about restricting individual choices. Some suggestions we presented in the light of the results such as, developing the curriculum of faculty of education, improving the collaboration between Ministry of National Education (MoNE) and Council of Higher Education (CHE) in order to prevent the problems in teacher employment and encouraging the faculty of education and faculty of science and literature for performing better field education.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmen yetiştirme, öğretmenlik mesleği, fen ve edebiyat fakültesi


KEYWORDS: Teacher training, teaching profession, faculty of science and literature

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education