ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINDA ÖZ-DÜZENLEYİCİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ - GÜDÜLENME VE ÖĞRETMENLİK ÖZ-YETERLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA


SELF-REGULATION STRATEGIES USED IN A PRACTICUM COURSE: A STUDY OF MOTIVATION AND TEACHING SELF -EFFICACY


Assist. Prof. Dr. Feza ORHAN


ÖZET
Bu araştırmada, bilgisayar öğretmen adaylarının “Öğretmenlik Uygulaması” dersi boyunca kullandıkları özdüzenleyici öğrenme stratejilerinin öğrencilerin derse karşı olan motivasyonları ve öğretmenlik öz-yeterliklerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmada yarı deneme modeli kullanılmıştır. Veriler Pintrich ve diğerleri (1993) tarafından geliştirilen Öğrenmede Motive Edici Stratejiler Ölçeği ve Akkoyunlu, ve diğerleri (2005) tarafından geliştirilen Bilgisayar Öğretmenliği Öz-yeterlik ölçekleri aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans dağılımı, yüzde dağılımı ve t-testi kullanılmıştır. Analizler sonucunda, bilgisayar öğretmen adaylarının ders boyunca kullandıkları planlama, düzenleme, izleme ve değerlendirme öz-düzenleyici öğrenme stratejilerinin öğrencilerin derse karşı olan motivasyonlarını artırdığı ve öğretmenlik öz-yeterlik algılarını olumlu yönde geliştirdiği saptanmıştır. Bu sonuç, öğretim elemanlarının derslerinde öğrencilerine özdüzenleyici öğrenme stratejilerini kullanmaları yönünde rehberlik etmelerinin önemini ortaya koymuştur.


ABSTRACT
This study was designed to explore pre-service computer teachers’ perception of motivation and response to an instruction based on self-regulated learning strategies. A pre-experimental method was used in this research. Data were collected through the Motivated Strategies for Learning Questionnaire developed by Pintrich and others (1993) and the Teacher Self-efficacy Scale developed by Akkoyunlu and others (2005). Frequency, percentage distribution, t- test analysis were used in analyzing data. During the semester, self-regulated strategies were integrated into the Teaching Practice Course. As a result of this study, after the one semester course, students perceive themselves as being more motivated on the course as well as perceiving a higher level of teacher self-efficacy as a computer teacher. This study was an initial step in encouraging students to develop self-regulatory strategies like planning, organizing, monitoring and evaluating their own work. The results provide a reference for instructors that they can embed self-regulatory strategies into their courses.


ANAHTAR KELİMELER: öz-düzenleyici öğrenme stratejileri, öğretmenlik öz-yeterliliği, öğretmenlik Uygulaması dersi


KEYWORDS: self-regulation strategies, teaching self-efficacy, practicum course

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education