ÖZEL YETENEK SINAVINDAKİ BAŞARIYA İLİŞKİN RİSK ANALİZİNİN KARIŞIMLI LOJİSTİK REGRESYON MODELİ İLE İNCELENMESİ


SCRUTINIZATION OF RISK ANALYSIS RELATED TO SUCCESS OF THE PRIVATE SKILL EXAM BY USING MIXTURE LOGISTIC REGRESSION MODEL


Yrd.Doç.Dr. Murat KAYRİ & Prof.Dr. Hayrettin OKUT


ÖZET
Bu çalışmada özel yetenek sınavına giren bireylerin başarısı, cinsiyet değişkenine göre karışımlı lojistik regresyon yöntemi ile modellenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki bir üniversitede yapılmış olan özel yetenek sınavına (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği) katılan 642 (150 bayan + 492 erkek) birey oluşturmaktadır. Bu çalışmada, yetenek sınavı sonucunda başarılı olan ve olmayan bireyler, 0 ve 1 şeklinde ikili (dichotomic) kodlanarak, kazanıp-kazanmamanın alt sınıf ve birey kovaryetlerine göre değişimi incelenmiştir. Aynı zamanda her cinsiyetin kendi içerisindeki (kazanan-kazanmayan) risk oranları da araştırılmaya çalışılmıştır. Bundan dolayı, başarılı olup-olmama cevap değişkeni (bağımlı değişken) olmak üzere bu değişkenin bazı bağımsız değişkenler üzerine olan regresyonu (lojistik Regresyon) ile modellenmiştir. Bu çalışmaya ait lojistik regresyon ve risk analizleri SAS yazılımı ile yapılmıştır. Yapılan risk analizi sonuçlarına göre, özel yetenek sınavında başarılı olan erkek bireylerin başarılı olamayanlara karşı yaklaşık olarak 15 misli bir avantaj taşıdıkları; bayanlar içinse, başarılı olanların olamayanlara karşı 8 misli avantaj içerisinde oldukları tespit edilmiştir. Risk analizine ilişkin elde edilen bulguların doğruluk düzeyi Wald istatistiği tarafından da onaylanmıştır.


ABSTRACT
In this study, the successes of students who participated in private skill exam were modelled by using logistic regression. The sample was consisted of 642 (150 girls + 492 boys) individuals who had participated in private skill examination in a university which is located in the East of Turkey. According to success circumstances, dependent variable which was dichotomic was coded as “1” or “0”. After dichotomic design, success and failure circumstances were examined in terms of sub-population and covariance’s changing. At the same time, it would have been like to search the risk ratio for each gender. Therefore, effecting of independent variables on dependent variable was modelled with logistic regression model. Logistic and risk analysis’ were performed by SAS software. As to risk analysis findings, successful male students have more 15 times advantage than unsuccessful students. Besides, successful female students have more 8 times than unsuccessful female students. Wald statistics had been confirmed the risk analysis findings in appropriate border.


ANAHTAR KELİMELER: karışımlı lojistik regresyon, risk analizi, modelleme, özel yetenek


KEYWORDS: mixture logistic regression, risk analysis, modeling, private skill

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education