YARGICI KARARLARINA DAYALI ÖLÇEKLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA


A COMPARISION OF SCALING METHODS BASED ON JUDGE DECISIONS:AN EMPIRICAL STUDY


Adnan KAN


ÖZET
Bu çalışma ile sosyal bilimlerde kullanılan ölçekleme modellerine bir bakış açısı sağlamak ve yargıcı kararlarına dayalı iki ölçekleme yönteminin benzer sonuçlar üretip üretmediğini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Bağımlılık Yapıcı Maddelere (BYM) yönelik denemelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Çalışma, yargıcı konumunda olan 84 akademisyen ve psikolog üzerinde yürütülmüştür. Toplanan veriler üzerinde sınıflama ve sıralama kararlarına dayalı ölçekleme işlemleri uygulanmıştır. Bu ölçekleme işlemleri sonucunda elde edilen ölçek değerleri arasındaki tutarlığı incelemek için Spearman rho (rs) korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Araştırma sonuçları yargıcı kararlarına dayalı iki farklı ölçekleme prosedürüne dayalı olarak elde edilen ölçek değerleri arasında 0,20 düzeyinde düşük bir korelasyon olduğunu ve bu iki ölçekleme yaklaşımının benzer sonuçlar üretmediğini göstermiştir.


ABSTRACT
This study was conducted to provide a point of view scaling methods using in social sciences and to determine the consistency between the scaling value obtained from two different scaling procedure which were based judgment decision. An attitude scale toward using addictive substances (BYM) have been used as data collection instrument. 84 academician and psychology have been used as judge in this study. A series scaling procedure have been conducted to obtain scaling values for two scaling approaches. In order to determine relationship between scaling values obtained from two different scaling procedures, the Spearman Brown rho correlation coefficient has been calculated. The study revealed that there was low relationship between scale value obtained from two different scaling procedure based on judgement decision and this findings could be used as a evidence that these two scaling procedure have not been produced similar results.


ANAHTAR KELİMELER: ölçekleme, sınıflama yargılarına dayalı ölçekleme, sıralama yargılarına dayalı ölçekleme


KEYWORDS: scaling, scaling with classfying judgment, scaling with ranking judgment

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education