DEĞERLENDİRME TERCİHLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI


ADAPTATION OF ASSESSMENT PREFERENCES INVENTORY TO TURKISH


Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR & Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK


ÖZET
Öğrencilerin başarısına ilişkin değerlendirme, genellikle öğretme-öğrenme sürecinde ve sonunda gerçekleştirilir ve öğretimden bağımsız bir olay olarak görülür. Oysa ki, öğrencileri değerlendirmek için seçilen yöntemler öğrencilerin nasıl çalıştıklarını, değerlendirme sürecine nasıl hazırlandıkları ve içeriği ne düzeyde öğrendikleri gibi çok farklı değişkenler üzerinde farklı etkiler yaratmaktadır. İçeriğin öğretilmesi ve ne kadar öğrenildiğinin ölçülmesi birbirlerini bütünleyen ve çift yönlü etkileyen süreçlerdir. Ayrıca, seçilen değerlendirme yöntemi öğrencilerin içeriğe yaklaşımlarını ve öğrenme düzeylerini etkilemekte, dolayısı ile üst düzey düşünme becerilerini kazanmalarına yardımcı olabilmektedir. Bu yaklaşımdan hareketle bu çalışma, özgün formu Birenbaum (1994) tarafından üniversite öğrencileri için geliştirilen “Değerlendirme Tercihleri Ölçeğinin” Türkçeye uyarlanması amacı ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin faktör yapısı açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Analiz sonuçları, üç temel ölçekten oluşan ve birbirinden bağımsız olarak kullanılabilen ölçeklerin faktör yapılarının özgün ölçekle benzer olduğunu göstermiştir. Ölçeklerin alfa iç tutarlılık katsayıları .58 ile .92 arasında değişmekte olup ortalaması .79’dur.


ABSTRACT
Evaluation of student achievement is done during and after the teaching-learning process, and it is perceived as an event which is independent from teaching. However, the methods selected for evaluating the students have various effects on different variables like how students study, how they prepare themselves for evaluation process and to what extend they learn the content. Teaching the content and assessing the level of success are two processes which complete and affect each other in a two dimensional way. Furthermore, selected evaluation method facilitates students’ approaches to content and affects their level of understanding, thus supports students for gaining higher order thinking skills. From this point of view, the purpose of this study was to adopt “Assessment Preferences Inventory”, which is originally developed by Birenbaum (1994), to Turkish. The factor structure of the inventory was investigated by descriptive and confirmatory factor analysis. The findings of the analysis showed that factor structures of the inventory, which have three independent scales with their sub scales, were similar with the original inventory. The internal consistency values of scales range between .58 and .92 having a mean of .79.


ANAHTAR KELİMELER: değerlendirme tercihleri, ölçek uyarlama


KEYWORDS: assessment preferences, inventory adaptation

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education