İLKÖĞRETİM OKULLARI İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN İKİNCİ KADEME İNGLİZCE EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ


PRIMARY SCHOOL ENGLISH TEACHERS’ PERCEPTIONS OF THE ENGLISH LANGUAGE CURRICULUM OF 6TH, 7TH AND 8TH GRADES


Dr. Aslı ERSEN YANIK


ÖZET
Bu çalışmada amaç, ilköğretim ikinci kademede görev alan ve farklı kişisel özelliklere sahip öğretmenlerin İngilizce ders programlarının amaç ve içeriğine ilişkin algılarını ve programın uygulanmasında karşılaştıkları güçlükleri ortaya koymaktır. Çalışma, 2004–2005 okul döneminde Türkiye’nin yedi bölgesinden seçilen 368 öğretmen ile yürütülmüştür. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen, geçerlilik ve güvenilirliğinin pilot uygulamalar ile sağlandığı anketler aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmanın sonuçları, programın hedeflerinin orta düzeyde gerçekleştiğini ve programın konuları açısından birtakım sıkıntılar yaşandığını ortaya koymuştur. Öğretmenlerin programı algılayışları, bulundukları bölge, öğretmenlik deneyimleri ve eğitim düzeylerine göre farklılık göstermektedir. Programın uygulanmasında kaynak yetersizliğinden, öğrencilerden, programın kendisinden ve sınıf ortamından kaynaklanan birtakım sorunlar yaşanmaktadır.


ABSTRACT
This study aims to investigate how the teachers who have different background characteristics perceive the goals and content of the English language curriculum implemented at the 6th, 7th and 8th grades of public primary schools. The study was conducted during the 2004-2005 school year with 368 English teachers selected from the seven regions of Turkey. The data was collected by using newly prepared questionnaires whose reliability and validity were sustained through pilot-testing. The results revealed that the goals of the curriculum were attained at the moderate level and there were problems with the curriculum content. The teachers’ perceptions differed according to their school location, teaching experience and educational background. During the curriculum implementation, certain problems were encountered due to lack of resources, students, the program itself and the classroom environment.


ANAHTAR KELİMELER: ingilizce eğitim programı, öğretmen algıları, kişisel özellikler, ilköğretim


KEYWORDS: english language curriculum, teacher perceptions, background characteristics, primary school

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education