GENEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAM HARİTALAMA VE PROBLEM ÇÖZME İNANCININ İNCELENMESİ


EXAMINING STUDENTS’ CONCEPT MAPPING AND PROBLEM-SOLVING BELIEFS IN GENERAL CHEMISTRY COURSE


Yrd. Doç. Dr. Emine ERDEM


ÖZET
Bu araştırmanın amacı öğrencilerin Genel Kimya dersinde kimyasal denge konusundaki kavramları nasıl ilişkilendirdiğini ve hazırladıkları kavram haritaları ile öğrencilerin problem çözme inancı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. İki aşamada gerçekleştirilen bu araştırmaya 60 üniversite öğrencisi katılmıştır. Bu öğrenciler eşit sayıda iki gruba ayrılmıştır. Birinci aşamada birinci grup kavram haritalarını kendi bağlantı cümlecikleri (KBC) ile hazırlarken ikinci grup verilen bağlantı cümlecikleri (VBC) ile hazırlamıştır. İkinci aşamada birinci gruba kavram haritalarını hazırlamada bağlantı cümlecikleri verilmiştir. İkinci gruba verilmemiştir. Araştırmanın verileri her iki aşamada hazırlanan kavram haritaları ve problem çözme inancı ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda verilen bağlantı cümlecikleri ile hazırlanan kavram haritaları daha başarılı bulunmuştur. Kavram haritalama ve problem çözme inancı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır.


ABSTRACT
This research aims to identify how students associate concepts about chemical equilibrium in General Chemistry Course and analyses the relationship between the concept maps developed by students and their problemsolving beliefs. The research was carried out at two stages with 60 university students divided into two equal groups. While group one prepared the concept maps with created linking phrases (KBC) at stage one, selected linking phrases (VBC) were used by those in group two. At stage two, only group one was given linking phrases for constructing the concept map, the other group created their phrase. The research data was collected by means of concept maps prepared at both stages and a problem-solving belief scale. The research revealed that the concept maps prepared with selected linking phrases proved to be more satisfactory. A statistically no significant relationship was found between concept mapping and problem-solving beliefs.


ANAHTAR KELİMELER: kavram haritaları, problem çözme inancı, anlamlı öğrenme


KEYWORDS: concept maps, problem-solving belief, meaningful learning

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education