SINIF YÖNETİMİ DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLİK ALGI DÜZEYİNE ETKİSİ


THE EFFECTS OF THE CLASSROOM MANAGEMENT LESSON ON PRESERVICE TEACHERS’ TEACHER SENSE OF SELF-EFFICACY


Yrd. Doç. Dr. Gülay EKİCİ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, sınıf yönetimi dersini alan öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algı düzeyindeki değişmeyi incelemektir. Çalışma 2006–2007 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü öğrencilerinden 91’inin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma deneme öncesi desenlerden tek gruplu öntest-sontest modeline göre hazırlanmıştır. Çalışmada ön test olarak öğretmen özyeterlik ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin geneli için hesaplanan Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı, .94 olarak bulunmuştur. Ölçek öğrenci meşguliyeti, öğretim stratejileri ve sınıf yönetimi boyutunda toplam 24 madde içermektedir. 12 haftalık sınıf yönetimi dersine katılan öğretmen adaylarına aynı ölçme aracı son test olarak tekrar uygulanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, bağımlı t-testi ve bağımsız t-testi uygulanmıştır. Ayrıca eta-kare (etki büyüklüğü) korelasyon katsayısı da hesaplanmıştır. Araştırma sonunda, sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algı düzeyini geliştirmede önemli bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan çalışma sonuçları, öğretmen adaylarının öğretmen özyeterlik algı düzeylerinin cinsiyet, genel akademik başarı durumuna ve mezun oldukları lise türü açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediğine işaret etmektedir.


ABSTRACT
The aim for this research is to analyses the change on the level of teacher self-efficacy perception of preservice teachers’ who take classroom management course. The study was carried out at the Technical Faculty of Education in the Department of Electronic and Computer Education at Gazi University in the second term of 2006-2007 academic years. Totally 91 teacher candidates constitute sample of the research. The research design of the study was preexperimental type that included one group pretest and posttest model has been applied. Before the study, teacher’s efficacy sense of scale with a .94 reliability coefficiency had been applied as pretests. The scale includes total 24 points on the dimensions of student engagement, instructional strategies and classroom management. After a 12-week classroom management course, the same scale had been applied as posttest. Arithmetic mean, dependent t-test and independent t-test were applied for analyzing data. Effect sizes correlation coefficient was also calculated. At the end of this research, it was determined that teacher candidates’ teacher self efficacy perception level after and before they took courses changed positively. On the other hand, the study demonstrated no statistically significant gender, general academic achievement levels and high school type they graduated differences in the teacher sense of self efficacy levels of preservice teachers’.


ANAHTAR KELİMELER: öğretmenlik meslek dersleri, sınıf yönetimi, öğretmen öz-yeterlik algısı, öğretmen adayı


KEYWORDS: teacher’s vocational courses, classroom management, teacher self-efficacy beliefs, preservice teacher

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education