COMPARING TEACHERS’ BELIEFS ABOUT MATHEMATICS IN TERMS OF THEIR BRANCHES AND GENDER


ÖĞRETMENLERİN MATEMATİK HAKKINDAKİ İNANÇLARININ BRANŞ VE CİNSİYET BAKIMIDAN KARŞILAŞTIRILMASI


Assist. Prof. Dr. Asuman DUATEPE PAKSU


ÖZET
Bu makalede anlatılan çalışmanın amacı öğretmenlerin matematik hakkındaki inançlarını belirlemek ve matematik inançlarının branş ve cinsiyete göre olası değişimlerini analiz etmektir. Öğretmenlerin matematik inançları 20 maddelik bir ölçek kullanılarak; matematik öğrenme süreci, matematiği kullanma ve matematiğin doğasıyla ilgili inançlar açısından incelenmiştir. Veriler 195 sınıf öğretmeni, 52 fen öğretmeni, 40 matematik öğretmeni ve 37 okul öncesi öğretmeni olmak üzere 324 öğretmenden toplanmıştır. Çalışmanın sonunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: (a) her ne kadar öğretmenler birkaç maddede problem çözme olarak adlandırılan bakış açısıyla tutarlı inançlara sahip olsalar da genel olarak enstrümantalist olarak sınıflanan geleneksel bir bakış açısına sahiptirler. (b) öğretmenlerin inançları cinsiyete göre değişmemektedir. (c) matematik öğretmenleri diğer branşlara göre daha geleneksel bir bakış açısına sahiptirler.


ABSTRACT
The aims of the study reported in this paper were to identify teachers’ beliefs about mathematics and to analyze possible significant differences in mathematics beliefs in terms of teachers’ branches and gender. Teachers’ mathematics beliefs were investigated by use of a 20-item self-report questionnaire; related to beliefs about process of learning mathematics, use of mathematics, and nature of mathematics. Data of the study were collected from 324 teachers (195 primary school teachers, 52 science teachers, 40 mathematics teachers, and 37 preschool teachers). Findings revealed that (a) whereas the teachers appeared to have beliefs consistent with problem-solving view in few items; they held more traditional beliefs that could be classified as instrumentalist, (b) beliefs of the teacher on mathematics are similar regardless of gender, (c) mathematics teachers have the most instrumentalist view in for some items.


ANAHTAR KELİMELER: öğretmen, matematik hakkındaki inançlar, öğretmen branşları, cinsiyet


KEYWORDS: teacher, beliefs about mathematics, teachers’ branches, gender

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education