KAYNAKLARIN YETERLİĞİNİN ALGILANMASI ÖLÇEĞİNİ UYARLAMA ÇALIŞMASI


ADAPTATION STUDY ON THE PERCEIVED ADEQUACY OF RESOURCES SCALE


Doç. Dr. Zeynep ÇOPUR, Prof. Dr. Şükran ŞAFAK & Prof. Dr. Günsel TERZİOĞLU


ÖZET
Birçok araştırmacı kaynak yönetimi alanında özellikle ailenin finansman konusu üzerine yoğunlaşmasına rağmen çok az araştırmacı algılama, davranış ve para kullanımı gibi psikolojik unsurlar arası ilişkilerle ilgilenmişlerdir. Kaynakların algılanan yeterliğini ölçmeye yarayan bir ölçeğin kullanımı farklı zamanlarda yapılmış araştırmalar arasında karşılaştırmalar yapmak için veri sağlayacaktır. Araştırma kapsamına Hacettepe Üniversitesi Merkez kampusundan Tabakalı Seçkisiz Örnekleme Yöntemine göre seçilen n=500 kişi alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Toplam varyans’ın %65.5’i ortaya çıkan 7 faktör tarafından açıklanmaktadır. Sonuç olarak maddeler ortaklaşa “algılanan kaynak yeterliği” olarak ifade edilen genel bir boyutu yansıtıyor gözükmüştür. Faktör analizi sonucuna göre maddelerin faktör yükleri tahmin edildiği gibi 7 faktöre dağılmıştır. Madde toplam korelâsyonları 0.33 ile 0.57 arasında değişmektedir ve tüm maddelerin test puanları ile korelâsyonları anlamlıdır. Ölçek için hesaplanan Cronbach Alpha katsayısı 0.88 bulunmuştur. Bu çalışmada bulunan tüm değerlerin kabul edilebilir sınırlar dâhilinde olması “Kaynakların Yeterliğinin Algılanması” ölçeğinin belli bir geçerliğe ve güvenirliğe sahip iyi bir ölçüt olduğunu ve Türk toplumu için uygun olduğunu ortaya koymaktadır.


ABSTRACT
Although many researchers have particularly focused on financial issues in terms of resource management, very few of these have dealt with the interrelations between psychological elements like perception, attitude and control of money. The use of an instrument to measure perceived adequacy of resources would provide benchmark data for making inter temporal comparisons. In the study, n=500 people were chosen as subjects in accordance with the “Random Sampling Method” from Hacettepe University Central Campus. According to the result 65.5% of the total variance is explained by 7 factors. As a result, the items together seemed to reflect a general dimension explained as perceived adequacy of resources. According to the result of the factor analysis, as expected, the factor loading are divided between 7 factors. The correlations of element points with test points vary between .33 and .57. The Cronbach Alpha coefficient calculated for the measure is found .88. This result shows that the inner consistency of the test is high. The fact that the values found in this study are significant shows that the measure of perceived adequacy of resources is reliable and valid for the Turkish society. This way, it can be concluded that the measure has intercultural validity.


ANAHTAR KELİMELER: aile kaynakları, kaynak yönetimi, kaynak yeterliğini algılama


KEYWORDS: family resources, resource management, perception adequacy of resources

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education