ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİ STRATEJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ


TEACHER CANDIDATES’ VIEWS ABOUT CLASSROOM MANAGEMENT STRATEGIES


Yrd. Doç. Dr. Melek ÇAKMAK, Yrd. Doç. Dr. Yücel KAYABAŞI & Yrd. Doç. Dr. Leyla ERCAN


ÖZET
Bu araştırmanın temel amacı öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşlerini belirlemektir. Betimsel nitelikteki bu çalışma 2005-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören dördüncü sınıf öğrencileri (n=200) ile yapılmıştır. Araştırmada veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Anket sınıf yönetimi staratejilerini kapsayan bir ölçek ve açık uçlu sorulardan oluşmuştur. Nicel verilerin analizinde istastiksel teknikler, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre snıf yönetimini sağlamada öğretmen adaylarınca en çok vurgulanan faktörler soru sorma, dikkati çekme ve ilgisi azalan öğrencilere uyarılarda bulunma olarak bulunmuştur. Ayrıca, öğretmen adaylarının verilen sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşleri ile cinsiyetleri arasında birkaç strateji dışında anlamlı bir ilişki çıkmamıştır. Benzer bir biçimde adayların verilen sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşlerinin branşlarına göre genel anlamda farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.


ABSTRACT
The main aim of this study is to determine teacher candidates’ views regarding classroom management strategies. This descriptive study was carried out on student teachers in their senior year at Gazi University, the Faculty of Education. Data were gathered through a questionnaire. The questionnaire was composed of a scale which included classroom management strategies and open ended questions. Statistical analysis procedures were used to analyze the quantitative data and content analysis procedures were utilized to analyze the qualitative data. The results indicated that the main classroom strategies comprised the use of questioning, drawing attention and warning those children with poor attention in the lesson. In addition, the results showed that there was no significant relationship between teacher candidates’ opinions on classroom management strategies and the gender variable except for several strategies. There was also no significant relationship between teacher candidates’ opinions and the program variable except for several strategies.


ANAHTAR KELİMELER: sınıf yönetimi, öğretmen adayları, öğretmen eğitimi


KEYWORDS: classroom management, teacher candidates, teacher training.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education