MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA YÖNELİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ


EXAMINING MATHEMATICS TEACHERS’ BELIEFS ABOUT USING COMPUTERS IN MATHEMATICS TEACHING


Öğr. Gör. Ünal ÇAKIROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Bülent GÜVEN & Arş.. Gör. Yaşar AKKAN


ÖZET
Dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak ülkemizde de ilk ve ortaöğretim matematik öğretim programları yeniden yapılandırılmıştır. Yapılandırılan yeni matematik öğretim programında, Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin(BDMÖ) öğrencilere anlamlı matematik öğrenme deneyimleri sağlayacağı belirtilmektedir. Bu nedenle matematik derslerine entegre edilmesi önerilmektedir. Öğretmenlerin matematik eğitiminde bilgisayar kullanımına yönelik sahip oldukları inançlar, entegrasyon sürecinde anahtar bir role sahiptir. Bilgisayar kullanımına yönelik olumsuz inançlar, entegrasyon sürecinin başarısızlığa uğramasına sebep olacaktır. Bu çalışma ile matematik öğretmenlerinin matematik eğitiminde bilgisayar kullanımına yönelik inançlarının belirlenmesi ve farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında Trabzon ili ve ilçelerinde görev yapan toplam 76 matematik öğretmenine üç alt boyutu içeren ve araştırmacılar tarafından geliştirilen “Matematik Eğitiminde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğretmen İnanç Ölçeği (MEBİKİ)” uygulanmıştır. Elde edilen bulgular öğretmenlerin önemli bir kısmının BDMÖ’ye karşı olumsuz inançlara sahip olduğunu, yine önemli bir kısmının ise kararsız olduğunu göstermiştir. Ayrıca, öğretmenlik deneyiminin, öğretim kademesinin ve öğretmenlerin bilgisayar okur-yazarlık düzeylerinin inançlar üzerinde etkili olduğu sonuçlarına varılmıştır.


ABSTRACT
As a result of innovations in mathematics education around the world, in Turkey both elementary and secondary school mathematics curricula have changed since 2005. The new curriculum demands integrating Computer Assisted Mathematics Instruction (CAMI) that provides meaningful mathematics learning experiences to students. The negative beliefs against using computer will have caused the failure of this process. The aim of this study is to define the beliefs of primary and secondary education mathematics teachers from the point of different parameters on CAMI. A public questionnaire containing three sub-dimensions was administered to 76 mathematics teachers all of whom working in Trabzon and its districts. According to the findings; a great number mathematics teachers do not have positive beliefs about computer usage in mathematics education and some of them are indecisive. As a result of the study; experience, teaching level and computer literacy level were determined to be factor shaping the beliefs.


ANAHTAR KELİMELER: matematik eğitimi, inanç, bilgisayar destekli matematik öğretimi


KEYWORDS: mathematics education, belief, computer assisted mathematics education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education