BİLGİSAYAR CEBİRİ SİSTEMLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ


EFFECTS OF COMPUTER ALGEBRA SYSTEMS ON ATTITUTES TOWARDS MATHEMATICS


Yrd. Doç. Dr. Muharrem AKTÜMEN & Prof. Dr. Ahmet KAÇAR


ÖZET
Bu araştırmada; bilgisayar cebiri sistemlerinden biri olan Maple programının, matematiğe yönelik tutuma etkisi araştırılmıştır. Uygulama grubunu, 2005–2006 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı 1.Sınıfa devam eden 47 öğrenci oluşturmuştur. Öğrenciler, Genel Matematik hazır bulunuşluk testi ve matematik tutum ölçeği öntest kullanılarak 23 ve 24’er kişilik iki gruba ayrılmıştır. Araştırma gruplarından biri, sadece yapılandırmacı yaklaşım prensiplerine göre belirli integral kavramını işlerken diğer grup yapılandırmacı yaklaşım prensiplerine ek olarak Maple programı ile araştırmacı tarafından geliştirilen yazılımlardan da yararlanarak belirli integral kavramını işlemiştir. 28 ders saati (7 hafta) süren uygulamanın ardından matematik tutum ölçeği sontest uygulanmış, nicel veriler analiz edilerek yorumlanmıştır. Matematik tutum ölçeği öntest puanlarının kontrol değişkeni olarak alındığı ANCOVA sonuçları, öğrenme ortamında Maple kullanan öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının daha olumlu olduğunu göstermiştir.


ABSTRACT
The aim of this study is to examine the effect of Maple software which is a Computer Algebra System, on attitudes towards mathematics. In this research; research group which consist of 47 freshmen students, are selected from Elementary Science Education Program of Kastamonu University in the spring semester of 2005–2006 academic year. The class has been divided into two groups as group-1 and group-2 by their pre-calculus knowledge and attitudes towards mathematics. There are 23 students in the group-1 and 24 students in the group-2. One of these groups took the definite integral concept only in constructivist environment. The other group took the definite integral concept in constructivist environment by using some interactive worksheets and applets developed by researcher by using Maple software. After 28 hours (7 weeks) of lectures, mathematics attitude scale post-test applied to the groups. Collected quantitative data analyzed and results of analyses are interpreted. ANCOVA results show that students which used Maple in learning environment have more positive attitudes toward mathematics than the others when mathematics attitude scale pre-test scores are used as common variable.


ANAHTAR KELİMELER: tutum, bilgisayar cebiri sistemleri (BCS), yapılandırmacılık, belirli integral.


KEYWORDS: attitude, computer algebra systems (CAS), constructivism, definite integral.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education