SINAV KAYGISININ YORDAYICILARI OLARAK AKADEMİK BAŞARI, MÜKEMMELLİYETÇİLİK VE SOSYAL DESTEK


ACADEMIC ACHIEVEMENT, PERFECTIONISM AND SOCIAL SUPPORT AS PREDICTORS OF TEST ANXIETY


Doç.Dr.İbrahim YILDIRIM, Arş.Gör.Dilek GENÇTANIRIM, Arş.Gör.İlhan YALÇIN & Yaprak BAYDAN


ÖZET
Bu çalışmada lise öğrencilerinin cinsiyetlerinin, akademik başarılarının, mükemmeliyetçilik düzeylerinin, algıladıkları sosyal desteğin sınav kaygısı düzeylerini yordama olasılığı incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini Ankara ili merkez ilçelerinde bulunan ve genel liselerde öğrenim gören 505 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak, öğrencilerin sınava ilişkin kaygılarını belirlemek amacıyla Sınav Kaygısı Envanteri, mükemmeliyetçilik düzeylerini belirlemek amacıyla Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği; aile, arkadaş ve öğretmenlerinden algıladıkları sosyal destek düzeylerini belirlemek amacıyla Algılanan Sosyal Destek Ölçeği-R ve demografik değişkenlere ilişkin olarak da Kişisel Bilgi Formu (KBF) uygulanmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkenler arası ilişki ve bu değişkenlerin sınav kaygısını ne derece yordadığı aşamalı regresyon analizi tekniği kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda sınav kaygısı, mükemmeliyetçilik, sosyal destek ve akademik başarı değişkenleri arasında manidar ilişkiler saptanmış ve aşamalı regresyon sonucunda sınav kaygısına ilişkin varyansa katkıları bakımından mükemmeliyetçilik, akademik başarı, arkadaşlardan ve öğretmenlerden algılanan sosyal destek ve cinsiyet değişkenlerinin sınav kaygısının önemli yordayıcıları olduğu bulunmuştur. Elde edilen bu bulgular alan yazındaki ilgili araştırmalar kapsamında tartışılarak alandaki araştırmacı ve uygulamacılara yönelik öneriler sunulmuştur.


ABSTRACT
This study examined likelihood of high school students’ gender, levels of academic achievement, perfectionism and perceived social support in predicting their degree of test anxiety. Participants were 505 students from high schools in the Ankara metropolitan area. The Test Anxiety Inventory, Multidimensional Perfectionism Scale and Perceived Social Support Scale-R were used for data collection. In addition, the Personal Information Form (PIF) was given to the participants to obtain demographic information. Regression analysis was used for data analysis. Significant relationships were found between test anxiety; and perfectionism, social support and academic achievement. Stepwise regression analysis showed that perfectionism, gender, academic achievement, perceived support from friends and support from teachers significantly contributed to the variance in test anxiety. Findings were discussed in accordance with the existing literature and implications for researchers and practitioners were articulated.


ANAHTAR KELİMELER: sıvan kaygısı, akademik başarı, mükemmeliyetçilik, sosyal destek


KEYWORDS: test anxiety, academic achievement, perfectionism, social support

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education