MATEMATİK ALAN DERSLERİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ


DEVELOPING AN ATTITUDE SCALE FOR COURSES IN MATHEMATICS


Necla TURANLI, Naime KARAKAŞ TÜRKER & Vildan KEÇELİ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültelerinde verilen matematik alan derslerine ilişkin tutumu belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Ölçek maddeleri araştırmacılar tarafından ilgili literatür taranarak ve uzman görüşlerine başvurularak belirlenmiştir; bunun sonucunda 42 maddelik taslak ölçek hazırlanmıştır. Ölçek Hacettepe ve Balıkesir Üniversiteleri Eğitim Fakültelerinin OFMA Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümlerinde okumakta olan toplam 432 öğretmen adayına uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 11.5 kullanılmış ve bu analizler sonucunda ölçek 20 maddeye indirilmiştir. Bu maddelerden 11’i olumlu, 9’u olumsuzdur. Ölçeğin güvenirliği için elde edilen Cronbach Alpha katsayısı .93’tür. Geçerlik için yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin maddelerinin tek boyutta toplandığı görülmüştür.


ABSTRACT
In this study, the aim is to develop an attitude scale in order to identify the students’ attitudes towards mathematics courses given at education faculties. The items in the questionnaire were identified via literature review and expert opinion. A preliminary scale of 42 items was prepared and answered by 432 pre-service teachers studying at Hacettepe and Balikesir University, Faculty of Education, Department of OFMA, Divisions of both Mathematics and Primary School Mathematics Teaching. The research data were analyzed through SPSS 11.5 and after the analysis the items covered in the questionnaire were reduced to 20 in number. 11 of the items are positive and 9 of them are negative. The related Cronbach Alpha value is. 93. The factor analysis of validity indicates that the items in the questionnaire accumulate around single dimension.


ANAHTAR KELİMELER: tutum, tutum ölçeği geliştirme, matematik alan dersleri


KEYWORDS: attitude, developing attitude scale, mathematics courses

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education