Milli Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmen Atama Esasları ve Kaynak Yükseköğretim Programlarıyla İlgili Gelişmeler


Development Related to the Basis of Teacher Appointment of Ministry of National Education and the Source Higher Education Programs


Arş. Gör. Seval KOÇAK & Prof. Dr. Yüksel KAVAK


ÖZET
Eğitim politikalarının en etkili şekilde uygulanması ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak nitelikli insan gücünün yetişmesi, öğretmen istihdamına yönelik politikalarla yakından ilişkilidir. Türkiye’de öğretmen atamalarına ilişkin esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından alınan kararlarla belirlenmektedir. Bu çalışmada öğretmen atamalarına esas oluşturan uygulamaların ve öğretmenlik mesleğine kaynak olan yükseköğretim programlarının tarihi gelişimi incelenmiştir. Bu amaçla Talim ve Terbiye Kurulu tarafından alınan ve öğretmen atamalarına esas oluşturan kararların (1990’lı yıllardan günümüze kadar) analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında, son yedi ana karar ile 24 ara karar incelemeye alınmıştır. Analiz, öğretmen atamalarına temel oluşturan konularla ilişkili araştırma soruları çerçevesinde yapılmıştır. Bu şekilde araştırma problemleriyle yanıt aranan konulara ilişkin kronolojik gelişmeler sunulmuş, öğretmen atamalarına yönelik uygulamaların 1990’lı yılların başından günümüze kadar nasıl bir değişim gösterdiği ortaya çıkarılmıştır. Bunun yanında öğretmenlik mesleğine kaynak olan yükseköğretim programlarının branş bazında ne tür gelişmelere sahne olduğu belirlenmiştir.


ABSTRACT
The effective implementations of education policies and qualified human resources that will contribute to the growth of the national economy are closely related to the policies of the employment of teachers. In Turkey, procedures for the appointment of teachers are determined with the decisions taken by the National Board of Education of Ministry of Education. In this study, historical development of the teacher appointments’ applications and higher education programs that are the source of the teaching profession are examined. For this purpose, decision documents of teacher appointments prepared by National Board of Education (from 1990 to present) were analyzed. The main seven decision texts and 24 interim decision texts were also analyzed within this study. Analyses were made in accordance with the research problems related to the subjects of the teacher appointments. In this way, chronological developments that are related to the subjects to be answered are presented and in what way the applications for teacher appointments have changed since 1990 are revealed. In addition, the developments for the programs of higher education are determined in order to show the changes in terms of faculty.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmen atamaları, Talim ve Terbiye Kurulu, öğretmen istihdamı, öğretmen atama politikaları


KEYWORDS: Teacher appointment, National Board of Education, teacher employment, policies of teacher appointment

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education