TEMEL BENZEŞİM TANI TESTİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ


THE DEVELOPMENT OF ANCHORING ANALOGY DIAGNOSTIC TEST


Öğr. Gör. Dr. Serkan YILMAZ & Yrd. Doç. Dr. Ali ERYILMAZ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı Birleştirici Benzeşim Yöntemi’ne (BBY) dayalı bir eğitimde kullanılacak olan öğretim materyallerinin oluşturulması için gerekli olan ölçüm aracını geliştirmektir. Kuvvet Tanı Testi (KTT) diye adlandırılan bu ölçüm aracı sayesinde BBY ile ilgili alanyazında standart olarak önerilip kullanılan birleştirici ve temel benzeşimleri incelemek ve daha farklı benzeşimler bulup kullanmaya çalışmak mümkün olacaktır. Çalışmada ağırlıklı olarak KTT’nin bu halini alana kadar olan süreç, kavram yanılgılarının seçilişi, soru sayısının belirlenmesi, testin biçimi, yapılan yapılandırılmamış mülakatlar gibi testin gelişimine yönelik ayrıntılar detaylı olarak anlatılmıştır. KTT’in son hali Ankara’da okumakta olan iki farklı üniversitedeki 148 öğrenciye uygulanmıştır. Her soru ayrı ayrı ele alınmış ve öğrencilerin verdikleri cevaplar, yanıtlarından ne kadar emin oldukları ve nedenleri incelenmiştir. Bütün bu verilerin ışığında KTT’in önemi ve BBY’ye katkısı tartışılmıştır.


ABSTRACT
The purpose of this study was to develop a measuring tool in order to form teaching materials that can be used in Bridging Analogy Based Instruction (BABI). It would be possible not only to find out new anchoring and bridging analogies, but also to use and investigate the analogies offered in the related literature with this test named as Force Diagnostic Test (FDT). The details of the whole procedure related to the development of the FDT such as selection of the misconceptions, determination of the number of items, format of the test, and non-structured interviews were explained in this study in detailed. Final version of the FDT was applied to 148 students of two different universities in Ankara. Students’ answers, confidence levels, and their explanations for causes of their answers were investigated by considering each question in the test individually. In the light of all these data, the importance of FDT and its contributions to BABI were discussed.


ANAHTAR KELİMELER: fizik eğitimi, birleştirici benzeşimler, temel benzeşim, Newton’un üçüncü kanunu


KEYWORDS: physics education, bridging analogies, anchoring analogy, Newton’s third law

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education